Dostawy - 261510-2020

05/06/2020    S108

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki

2020/S 108-261510

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Administracji i Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i rozwój

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250.

Numer referencyjny: 20/20/PN/P8
II.1.2)Główny kod CPV
48731000 Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych przez Zamawiającego dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250 wraz ze wsparciem technicznym producenta przez cały okres trwania umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 355 604.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48731000 Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Odnowienie, posiadanych przez Zamawiającego, licencji subskrypcji i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń PaloAlto, składających się z:

— PAN‐PA‐3250‐TP‐3YR‐HA 2‐R Threat prevention subscription 3‐year prepaid renewal fordevice in an HA pair, PA‐3250 2 szt.,

— PAN‐PA‐3250‐URL4‐3YR‐ HA2‐R PANDB URL filtering subscription 3‐year prepaid renewal for device in an HA pair, PA‐3250 2 szt.,

— PAN‐PA‐3250‐WF‐3YR‐HA 2‐R WildFire subscription renewal 3‐year prepaid for device in an HA pair, PA‐3250 2 szt.,

— PAN‐SVC‐BKLN‐3250‐3Y R‐R Premium support 3 year prepaid renewal, PA‐3250 2 szt.

Zapewnienie wsparcia certyfikowanych przez producenta inżynierów w konfiguracji i administracji użytkowanymi przez Zamawiającego urządzeniami Palo Alto w wymiarze 30 godzin z możliwością wykorzystania w okresie trwania subskrypcji. Zamawiający wymaga aby dostawca posiadał minimum dwóch inżynierów z ważnym certyfikatem Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE).

Jako prawo opcji – odnowienie licencji subskrypcji wsparcia technicznego Producenta dla posiadanej konsoli zarządzającej Palo Alto Panorama PANPRA-25, składającego się z:

— PAN-SVC-BKLN-PRA-25-3YR-R, Partner enabled premium support 3-year prepaid renewal, Panorama 25 devices – 1 szt.

Przedłużenie wsparcia technicznego i subskrypcji licencji jest kontynuacją obecnie posiadanych licencji. Nie dopuszcza się tym samym oferowania innych produktów, które nie są w pełni kompatybilne z infrastrukturą Zamawiającego.

Zamawiający wymaga licencji pozwalającej na inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. Licencja musi umożliwiać urządzeniu deszyfrację niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji nie mniej niż:

— wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention),

— wirusy i inny złośliwy kod (ochrona anty-wirus i anty-spyware),

— filtracja plików, danych i URL,

— Zamawiający wymaga licencji umożliwiającej realizację funkcjonalności podmieniania adresów domen uznanych za złośliwe na zdefiniowany adres lokalny w odpowiedziach na zapytania DNS, w celu wykrycia hostów z sieci wewnętrznej, próbujących nawiązać komunikacje ze złośliwymi domenami,

— Zamawiający wymaga licencji pozwalającej na realizację funkcjonalności wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS),

— Zamawiający wymaga licencji pozwalającej na realizację funkcjonalności inspekcji antywirusowej, kontrolującej protokoły przynajmniej: SMTP, HTTP i HTTPS oraz podstawowe rodzaje plików, tj. doc, xls, pdf, itp. Licencja ma umożliwiać przechowywania bazy AV na urządzeniu i regularnego aktualizowana jej aktualizowana w sposób automatyczny,

— Zamawiający wymaga licencji pozwalającej na realizację funkcjonalności filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron bez konieczności dokupowania jakichkolwiek innych komponentów, poza licencją. Baza kategorii stron musi być przechowywana na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny,

— Zamawiający wymaga licencji pozwalającej na realizację funkcjonalności blokowania domen ze szkodliwym oprogramowaniem,

— Zamawiający wymaga licencji pozwalającej na ochronę przed atakami typu zeroday oraz APT,

— Zamawiający wymaga dostarczenia odnawialnej licencji Premium Support na okres 36 miesięcy.

Zapewnienie wsparcia certyfikowanych przez producenta inżynierów w konfiguracji i administracji użytkowanymi przez Zamawiającego urządzeniami Palo Alto

W wymiarze 30 godzin z możliwością wykorzystania w okresie trwania subskrypcji. Zamawiający wymaga aby dostawca posiadał minimum dwóch inżynierów z ważnym certyfikatem Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 355 604.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jako prawo opcji:

Odnowienie licencji subskrypcji wsparcia technicznego producenta dla konsoli zarządzającej Palo Alto Panorama PAN-PRA-25, składającego się z:

— PAN-SVC-BKLN-PRA-25-3YR-R, Partner enabled premium support 3-year prepaid renewal, Panorama 25 devices – 1 szt.

Zamawiający wymaga aby posiadany system zarządzania objęty był wsparciem technicznym producenta na okres 3 (trzech) lat.

Zamawiający wymaga w ramach wsparcia technicznego producenta następujących opcji:

— zasoby pomocy online – możliwość zadawania pytań, korzystania z bazy wiedzy i forów dyskusyjnych użytkowników, dostęp do aktualnej dokumentacji produktów,

— aktualizacje – możliwość pobierania najnowszych aktualizacji oprogramowania,

— zarządzanie zgłoszeniami online – zakładanie, aktualizowanie oraz zarządzanie wszystkimi swoimi zgłoszeniami bezpośrednio online. Autoryzowane centra wsparcia zapewniające „Premium Partner Support” mogą składać zgłoszenia online w imieniu Zamawiającego.

Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta do dnia 1 grudnia 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji jednokrotnie. Realizacja prawa opcji nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć, za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD– (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd). W przypadku, gdyby serwis eESPD nie funkcjonował Urząd Zamówień Publicznych przygotował narzędzie do wypełniania JEDZ. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: (https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl) JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia drogą elektroniczną w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) wykaz osób.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, że dysponują lub będą dysponować co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat Palo Alto Networks (PCNSE).

Minimalna liczba członków zespołu wynosi 2. W celu wykazania spełnienia powyższych wymogów Wykonawca przedłoży wypełniony formularz, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 (wykaz osób). Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10 SIWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne. Szczegóły zostały opisane w SIWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu dołączonym do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

a. Zamawiający Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

c. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

d. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

e. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

f. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

g. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) na zasadach opisanych w rozdziale 9 SIWZ.

h. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 139 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020