Usługi - 261549-2021

Submission deadline has been amended by:  321131-2021
25/05/2021    S99

Polska-Koronowo: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

2021/S 099-261549

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Koronowo
Adres pocztowy: pl. Zwycięstwa 1
Miejscowość: Koronowo
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 86-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Klapczyńska
E-mail: maria.klapczynska@um.koronowo.pl
Tel.: +48 523826459
Faks: +48 523826401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koronowo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu ubiegającego się o środki programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więc...

Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu studium planistyczno-prognostycznego dla projektu ubiegającego się o środki programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

— przedłożenie opinii/stanowisk podmiotów/instytucji, które będą realizowały przedsięwzięcie mogące mieć wpływ na realizacje projektu i/lub podmiotów/instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację danego projektu,

— zorganizowanie i udokumentowanie odbycia spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) ze społeczeństwem w miejscach, w których planowana jest realizacja projektu, o którym mowa w pkt 1 powyżej w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym oraz przekazaniu dokumentacji tych spotkań Zamawiającemu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71312000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu studium planistyczno-prognostycznego dla projektu ubiegającego się o środki programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

— przedłożenie opinii/stanowisk podmiotów instytucji, które będą realizowały przedsięwzięcie mogące mieć wpływ na realizacje projektu i/lub podmiotów/instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację danego projektu,

— zorganizowanie i udokumentowanie odbycia spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) ze społeczeństwem w miejscach, w których planowana jest realizacja projektu, o którym mowa w pkt 1 powyżej w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym oraz przekazaniu dokumentacji tych spotkań Zamawiającemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 2.1. Dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego (DERP) / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 2.2. Dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchowo-eksploatacyjnych (DEA) / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu usługi opracowania dokumentacji wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentacji równoważnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) PLN brutto.

Pod pojęciem dokumentacji równoważnej Zamawiający rozumie

— studium wykonalności / wstępne studium wykonalności,

— studium planistyczne / wstępne studium planistyczne,

— koncepcję programowo-przestrzenną.

Usługa opracowania dokumentacji wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium planistyczno- prognostycznego lub dokumentacji równoważnej powinna obejmować budowę lub przebudowę linii kolejowej obejmującej co najmniej jeden (1) szlak i co najmniej jedną (1) stację.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli ten podmiot spełnia go w całości.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.

— Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (koordynator branżowy w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych).

Ww. osoba w okresie ostatnich 5 lat powinna brać udział w opracowaniu minimum jednej dokumentacji, tj. wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentacji równoważnej obejmującej budowę lub przebudowę linii kolejowych obejmującej co najmniej jeden (1) szlak i co najmniej jedną (1) stację.

— Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (koordynator branżowy w zakresie zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym).

Ww. osoba w okresie ostatnich 5 lat powinna brać udział w opracowaniu minimum jednej dokumentacji, tj. wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentacji równoważnej obejmującej budowę lub przebudowę linii kolejowych obejmującej co najmniej jeden (1) szlak i co najmniej jedną (1) stację.

— Co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne (ekspert w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego), która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w charakterze eksperta w procesie analiz prognostycznych ruchu pasażerskiego ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w opracowaniu minimum jednej (1) dokumentacji, tj. wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentacji równoważnej,

— co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne (ekspert w dziedzinie analiz ruchowo- eksploatacyjnych), która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w charakterze eksperta w procesie analiz ruchowo- eksploatacyjnych w opracowaniu minimum jednej (1) dokumentacji, tj. wstępnego studium planistyczno- prognostycznego lub studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentacji równoważnej.

Przy czym pod pojęciem dokumentacji równoważnej Zamawiający rozumie:

— studium wykonalności / wstępne studium wykonalności,

— studium planistyczne / wstępne studium planistyczne,

— koncepcję programowo-przestrzenną.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie odbywa się bez udziału Wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez komisje przetargową powołaną Zarządzeniem Burmistrza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) wykaz osób wskazanych na potrzeby przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Dodatkowe doświadczenie osób” – załącznik nr 10 do SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o których mowa w rozdziale IX ust. 10 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 uPzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 uPzp, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.

4. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale VIII pkt 3 SWZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2021