Usługi - 261857-2019

05/06/2019    S107

Polska-Ustroń: Usługi udzielania kredytu

2019/S 107-261857

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 099-240045)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ustron.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 099-240045

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN.

1. Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

2. Kwota kredytu: 6 000 000,00 PLN.

3. Okres kredytowania: 2019-2029.

4. Okres spłaty: 10 lat, tj. 2020-2029.

5. Uruchomienie kredytu: przewiduje się jedną transzę - w wysokości 6 000 000,00 PLN w dniu 26.7.2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową lub drogą elektroniczną e-mail zawiadomi Bank.

6. Spłata kapitału w następujących okresach: kwartalnych, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego począwszy od dnia 30.6.2020 r. w 39 ratach:

a) raty 1-11 po 10 000,00 PLN każda,

b) raty 12-27 po 100 000,00 PLN każda,

c) raty 28-39 po 357 500,00 PLN każda.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

8. Oprocentowanie: WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych + niezmienna marża banku.

9. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10. Inne warunki:

1) wadium w wysokości 20 000,00 PLN,

2) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji,

3) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,

4) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu,

5) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie,

6) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu oraz innych opłat dotyczących przedmiotowego kredytu w trakcie całego okresu kredytowania,

7) informacje (zestawienia) dotyczące aktualnego zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Miasto pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6 000 000,00 PLN.

1. Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000,00 PLN,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 PLN.

2. Kwota kredytu: 6 000 000,00 PLN.

3. Okres kredytowania: 2019-2029.

4. Okres spłaty: 10 lat, tj. 2020-2029.

5. Uruchomienie kredytu: przewiduje się jedną transzę - w wysokości 6 000 000,00 PLN w dniu 26.7.2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową lub drogą elektroniczną e-mail zawiadomi Bank.

6. Spłata kapitału w następujących okresach: kwartalnych, w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego począwszy od dnia 30.6.2020 r. w 39 ratach:

a) raty 1-11 po 10 000,00 PLN każda,

b) raty 12-27 po 100 000,00 PLN każda,

c) raty 28-39 po 357 500,00 PLN każda.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego.

8. Oprocentowanie: WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych + niezmienna marża banku.

9. Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

10. Inne warunki:

1) wadium w wysokości 20 000,00 PLN,

2) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji,

3) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,

4) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu,

5) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy na rachunek bankowy Kredytobiorcy nr 71 1050 1070 1000 0024 2580 5971 do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie,

6) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu oraz innych opłat dotyczących przedmiotowego kredytu w trakcie całego okresu kredytowania,

7) informacje (zestawienia) dotyczące aktualnego zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Miasto pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: