Roboty budowlane - 263202-2018

20/06/2018    S116

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2018/S 116-263202

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikjarocin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie

Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 81 976 440.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
43322000 Urządzenia do demontażu
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”.

4.3. Na przedmiot zamówienia składa się:

4.3.1. Zaprojektowanie

4.3.2. Wykonanie

4.3.3. Rozruch technologiczny

4.3.4. Uzyskanie decyzji nawozowych

4.3.5. Utrzymanie

4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4.5. Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów:

— Komora rozdziału (modernizacja),

— Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja),

— Punkt zlewny ścieków (modernizacja),

— Budynek krat mechanicznych (modernizacja),

— Piaskowniki (modernizacja),

— Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja),

— Osadniki wstępne (modernizacja),

— Pompownia ścieków surowych (modernizacja),

— Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja),

— Bloki technologiczne (modernizacja),

— Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja),

— Pompownia wód deszczowych (modernizacja),

— Komora reakcji (modernizacja),

— Stacja dawkowania PIX (modernizacja),

— Stacja dmuchaw (modernizacja),

— Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja),

— Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja),

— Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja),

— Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja),

— Pompownia osadu surowego (modernizacja),

— Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja),

— Poletka osadowe (likwidacja),

— Pompownia wód poosadowych (modernizacja),

— Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja),

— Zbiornik nadawy osadu (modernizacja),

— Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja),

— Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja),

— Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa),

— Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa),

— Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa),

— Kotłownia z kogeneracją (budowa),

— Wydzielone komory fermentacyjne (budowa),

— Instalacja odzysku fosforu (budowa),

— Waga samochodowa (budowa),

— Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa),

— Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa),

— Węzeł biogazu (budowa),

— Biofiltry (budowa),

— Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa),

— Ogrodzenie (modernizacja i budowa),

— Zieleń (nowe nasadzenia),

— Drogi i place (przebudowa i budowa),

— Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa),

— Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa).

4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”.

4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.

4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0174/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 163-335417
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obrońców Modlina 16
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-733
Państwo: Polska
E-mail: cpsa@controlprocess.pl
Tel.: +48 122558400
Faks: +48 122558416
Adres internetowy: www.controlprocess.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 81 976 440.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 93 500 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zapewnienie finans. realizacji zamów., dokapitalizowanie W-cy, ułatwienie nawiązania współpracy z wł. dost. lub podwyk., pośrednictwo w nabywaniu mater. i usług koniecznych do prawidłowej realizacji zamów., zwłaszcza w celu uzyskania dostępnych dla W-cy rabatów, kredytów kupieckich itp., wykonanie części prac dot. moder. gosp. osad. wraz z rozruchem instalacji hydrolizy, odzysku fosforu i azotu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Pozostały zakres podwykonawstwa, nie wskazany w pkt. V.2.5) objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

30.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

30.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

30.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 30.2 i 30.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

30.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

30.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480
Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2018