Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 263227-2021

Submission deadline has been amended by:  319264-2021
26/05/2021    S100

Polska-Bytom: Pompy wodne

2021/S 100-263227

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Bocian
E-mail: kbocian@srk.com.pl
Tel.: +48 324321085
Faks: +48 323513584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.srk.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://efo.coig.biz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”

Numer referencyjny: ZP-S-0002/21
II.1.2)Główny kod CPV
42122130 Pompy wodne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i zabudowa pompowni przewałowej w szybie I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk” Ruch „Śląsk”:

— etap I: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— etap II: wykonanie i zabudowanie konstrukcji w szybie I,

— etap III: dostawa oraz montaż pomp wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w szybie I,

— etap IV: podłączenie pomp do istniejących rurociągów i sieci elektrycznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1.1. wykonanie kompletnego projektu pompowni przewałowej zawierającego:

— dobór pomp głębinowych, armatury, rurociągów dla podanych parametrów: wydajność – 7 m3/min, geometryczna wysokość podnoszenia – 70 m, odległość od szybu do osadników pompowni głównego odwadniania – 1 200 mb. Projektowana liczba agregatów (zabudowanych i rezerwowego) musi pozwolić na prowadzenie odwadniania w sposób pewny ruchowo, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz niedopuszczenie do podniesienia się lustra wody powyżej dopuszczalnej rzędnej spiętrzenia,

— projekt techniczny zasilania i sterowania silników napędowych pomp głębinowych, Zamawiający zapewnia zasilanie niskiego napięcia wraz z wyłącznikami ognioszczelnymi.

— projekt automatycznego systemu pracy pomp,

— projekt pomostu (pomostów) technologicznego na poz. 765 m w przedziale zachodnim,

— dobór i projekt urządzeń do opuszczania (wyciągania) pomp głębinowych,

— niezbędne schematy, obliczenia i rysunki konstrukcyjne,

— przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski,

— projekt pompowni przewałowej powinien obejmować wszystkie niezbędne projekty branżowe i technologie wykonawcze. Projekt winien zawierać pozytywne opinie rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego, właściwych dla przedmiotu zamówienia (w przypadku wystąpienia konieczności wynikających z przepisów i założeń projektowych) i wszelkie niezbędne dokumentacje;

1.2. wykonanie i zabudowanie konstrukcji w szybie I obejmuje:

— wykonanie warsztatowe, dostawę i zabudowę pomostu (pomostów) technologicznego na poz. 765 m w przedziale zachodnim,

— dostawę i montaż urządzeń do opuszczania (wyciągania) pomp głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą,

— zabezpieczenie konstrukcji i wyrobów stalowych powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944;

1.3. dostawa oraz montaż pomp wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w szybie I obejmuje:

— odbiór pomp na stanowisku prób u Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

— dostawę pomp głębinowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą. Pompy winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.,

— zabudowę pomp głębinowych wraz z urządzeniami pomocniczymi i armaturą w przedziale zachodnim szybu I;

1.4. podłączenie pomp do istniejących rurociągów i sieci elektrycznej obejmuje:

— dostawę i zabudowę elementów rurociągów niezbędnych do podłączenia się do istniejących rurociągów,

— zabezpieczenie elementów stalowych powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN ISO 12944,

— dostawę i zabudowę elementów instalacji elektrycznej niezbędnych do podłączenia się do istniejącej sieci elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

1. wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8.1.2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże się:

1. wykaże się należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną dostawą lub dostawami polegającą lub polegającymi na dostawie wraz z montażem pomp przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2. dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje w zakresie:

a. minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych;

b. minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje kierownika działu bezpieczeństwo i higiena pracy w podziemnych zakładach górniczych;

c. minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje wyższego dozoru ruchu, specjalność górnicze wyciągi szybowe, w podziemnych zakładach górniczych;

d. minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje dozoru ruchu, specjalność górnicze wyciągi szybowe, w podziemnych zakładach górniczych;

e. minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje dozoru ruchu, specjalność mechaniczna maszyn i urządzeń dołowych, w podziemnych zakładach górniczych;

f. minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje dozoru ruchu, specjalność elektryczna maszyn i urządzeń dołowych, w podziemnych zakładach górniczych;

g. minimum 2 osoby posiadająca kwalifikacje cieśli szybowego;

h. minimum 2 osoby posiadająca kwalifikacje spawacza gazowego;

i. minimum 2 osoby posiadająca kwalifikacje ślusarza;

j. minimum 2 osoby posiadająca kwalifikacje elektromontera pod ziemią 1kV.

8.1.3. Wykonawca winien posiadać certyfikat wydany przez podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz PN-N-18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy).

8.1.4. Wykonawca winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające zakład do wykonywania konstrukcji stalowych klasy 1 wg normy PN-M-69008. PN-B-06200 lub certyfikat wg normy PN-EN 1090 dla konstrukcji klasy EXC2.

8.1.5. Wymienione w pkt 8.1.3 oraz 8.1.4 certyfikaty i świadectwa muszą być aktualne i ważne przez okres prowadzenia prac. Zakres uprawnień zakładu musi obejmować zakres prac przedmiotu zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.

Adres portalu aukcji publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna (https://laip-srk.coig.biz/).

Szczegółowy opis wymagań dotyczących aukcji elektronicznej zawiera pkt 23 SWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Przepisy art. 180–198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Adres internetowy: www.srk.com.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2021