Dostawy - 263931-2020

08/06/2020    S109

Polska-Poznań: Stacje robocze

2020/S 109-263931

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Trójpole 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-693
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Frąszczak
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Tel.: +48 618274555
Faks: +48 618274582

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ezamowienia.ms.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sądownictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów i monitorów dla sadów apelacji poznańskiej

Numer referencyjny: ZP-373-03/20
II.1.2)Główny kod CPV
30214000 Stacje robocze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów i monitorów wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

1) komputer typ 1 – 2020/2 – standardowy – w ilości szt. 363, min. okres gwarancji – 60 miesięcy,

2) komputer AllInOne typ 1 – 2020/2 – w ilości szt. 60, min. okres gwarancji – 36 miesięcy;

3) monitor typ 4 – 2020/2 do 27 cali – w ilości szt. 276, min. okres gwarancji – 36 miesięcy;

4) monitor typ 4 – wersja 1 – 2020/2 do 27 cali – w ilości szt. 29, min. okres gwarancji – 36 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Okres gwarancji punktowany w kryteriach ocen oferty. Zamawiający działa w imieniu własnym jak i na rzecz sądów powszechnych z terenu apelacji poznańskiej. Cena jednostkowa na w/w sprzęt komputerowy musi być niższa od 10 000,00 PLN brutto.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer typ 1 -2020/2 –standardowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 - Komputer typ 1 -2020/2 –standardowy – w ilości szt. 363, minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy – w ilości szt. 363. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Obudowa beznarzędziowa / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Dysk beznarzędziowy / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Nagrywarka DVD-RW / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zasilacz wew. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Erase disk / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność zasilacza >90 % / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: System diagnostyczny / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe.Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy – w ilości szt. 363. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy. Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 uPzp. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy w wysokości 30 000,00 PLN.

W odniesieniu do Części 1 -Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy Zamawiający wymaga przeprowadzenia demonstracji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer AllInOne typ 1 - 2020/2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 - Komputer AllInOne typ 1 -2020/2 – w ilości szt. 60, minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Część 2 Komputer AllInOne typ 1 -2020/2 - w ilości szt. 60. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość regulacji wysokosci min 100 mm / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięc RAM / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Regulacja konta nachylenia / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: BIOS - wgląd w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Bios - sekwencje bootowania (BSB) / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Test - LCD / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości - Część 2 Komputer AllInOne typ 1 -2020/2 – w ilości szt. 60. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy. Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 uPzp. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 2 Komputer AllInOne typ 1 -2020/2 w wysokości 6 700,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor typ 4 - 2020/2 - do 27 cali

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 - Monitor typ 4 -2020/2 do 27 cali – w ilości szt. 276, minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Część 3 Monitor typ 4 -2020/2 do 27 cali - w ilości szt. 276. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowane głośniki / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wieszak na komputer MiniPC / Waga: 15
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości - Część 3 Monitor typ 4 -2020/2 - do 27 cali – w ilości szt. 276. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy. Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 uPzp. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 3 Monitor typ 4 -2020/2 - do 27 cali w wysokości 6 700,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor typ 4 - 2020/2- WERSJA 1 - do 27 cali

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 - Monitor typ 4- WERSJA 1 - 2020/2 do 27 cali – w ilości szt. 29, minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości: Część 4 Monitor typ 4- WERSJA 1 -2020/2 do 27 cali - w ilości szt. 29. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowane głośniki / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wieszak na komputer MiniPC / Waga: 15
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby sądów oraz zagwarantowane środki finansowe. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać w prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa powszechnego z terenu apelacji poznańskiej. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji do łącznej ilości - Część 4 Monitor typ 4- WERSJA 1 -2020/2 - do 27 cali – w ilości szt. 29. Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do sądów z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: Część 1 Komputer typ 1 -2020/2 -standardowy maksymalnie do 35 dni kalendarzowych* od dnia podpisania umowy. Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy, drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 uPzp. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 4 Monitor typ 4 - WERSJA 1-2020/2 - do 27 cali w wysokości 1 250,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił szczegółowo warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił szczegółowo warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego: - Dot. części 1 (Komputer typ 1 -2020/2 - standardowy) o wartości nie mniejszej niż 600 000,00PLN brutto; - Dot. części 2 (Komputer AllInOne typ 1 -2020/2) o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto; - Dot. części 3 (Monitor typ 4 -2020/2-do 27 cali) o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto; Dot. części 4 (Monitor typ 4 –WERSJA 1-2020/2-do 27 cali) o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 PLN brutto; Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie stacje robocze lub monitory lub laptopy lub serwery lub przełączniki sieciowe. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pomocą Systemu wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia za pomocą Systemu następujących oświadczeń lub dokumentów: oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca przesyła za pomocą Systemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie JEDZ sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwe, umocowane osoby, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, wykorzystał wzór JEDZ zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: II; III sekcja: A, B, C, D; IV; VI. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja alfa JEDZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji alfa w części IV JEDZ, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w SIWZ. Odrębny formularz JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w pkt. 1 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ składa za pomocą Systemu: każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy podmiot udostępniający swoje zasoby, o którym mowa w art. 22a ust. 1 uPzp.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp potwierdzających spełnianie wymagań dla każdej części wskazano w pkt. 6.3.2) SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21; 61-693 Poznań. W wyżej wskazanym terminie odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert podczas, której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem Systemu. Ofertę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą Systemu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W odniesieniu do przedmiotu zamówienia w Części 1 -Komputer typ 1 -2020 /2 -standardowy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawców demonstracji zaoferowanego w ofercie komputera, w trakcie której urządzenie zostanie poddane weryfikacji. Demonstracja będzie przebiegała zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art.24 ust.1pkt.12-23oraz na podstawie art.24ust.5 pkt.1,8.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca przesyła za pomocą systemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustaw Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.Zamawiający żąda,aby Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,złożyli Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust.1pkt23Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art.26ust.1ustawy Pzp za pomocą Systemu wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia za pomocą Systemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku jeżeli wykonawca nie poda w części III sekcji C formularza JEDZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji; e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;g)oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12stycznia1991r.o podatkach i opłatach lokalnych. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich ww.dokumentów, oświadczeń.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu przysługująwykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lubponiósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020