Dostawy - 264087-2020

08/06/2020    S109

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2020/S 109-264087

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olga Warszewska, Bogusława Litwińska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Tel.: +48 583486152
Faks: +48 583472445

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pg.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.pg.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.pg.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu KODEŚ dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: CRZP/113/009/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu KODEŚ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, ilości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na III części:

— część I – Dostawa komputerów przenośnych – 3 szt. laptopów roboczych z podstawowym oprogramowaniem, 2 szt. komputerów przenośnych/tablet typu 2 w 1 oraz 1 szt. laptop;

— część II – Dostawa komputerów stacjonarnych o dużej wydajności z monitorem, wyposażeniem, i oprogramowaniem – 2 szt.;

— część III – Dostawa wydajnego serwera do obsługi stacji bazowej SDR LTE, akwizycji i przetwarzania danych – 1 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 43 251.21 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Dostawa komputerów przenośnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych: Poz. 1 Laptop roboczy z podstawowym oprogramowaniem – zamawiana ilość 3 szt., Poz. 2 Komputer przenośny/tablet typu 2 w 1 – zamawiana ilość 2 szt., Poz. 3 Laptop do programowania, konfigurowania i implementacji oprogramowania dla stacji bazowej LTE – zamawiana ilość 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji laptopów z poz. 1 / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 533.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

EFRR w ramach projektu pn. „Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0651/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, producenta, numeru katalogowego lub innych danych umożliwiających identyfikację; 2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (na wezwanie Zamawiającego). Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 730,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II – Dostawa komputerów stacjonarnych o dużej wydajności z monitorem, wyposażeniem i oprogramowaniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych o dużej wydajności z monitorem, wyposażeniem i oprogramowaniem – ilość 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 217.89 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

EFRR w ramach projektu pn. „Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0651/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, producenta, numeru katalogowego lub innych danych umożliwiających identyfikację;

2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (na wezwanie zamawiającego). Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 330,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III – Dostawa wydajnego serwera do obsługi stacji bazowej SDR LTE, akwizycji i przetwarzania danych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wydajnego serwera do obsługi stacji bazowej SDR LTE, akwizycji i przetwarzania danych – 1 szt. Wymagania: serwer poleasingowy / odnowiony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

EFRR w ramach projektu pn. „Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0651/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający żąda:

1) wskazania w formularzu rzeczowo-cenowym, producenta, numeru katalogowego lub innych danych umożliwiających identyfikację;

2) opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (na wezwanie zamawiającego). Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 220,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, są określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

1) Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia w przypadku, gdy do ustalonego w umowie terminu dostawy oferowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku lub zaprzestano jego produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w cenie nie większej niż w ofercie.

2) Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:

a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ustalonego w umowie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA, budynek A (nr 41), I piętro, pok. 116.

Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziałach VIII–X SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o wydaniu/braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia Wykonawcy o orzeczeniu/nie orzeczeniu wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Informacje o dokumentach Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP znajdują się w rozdziale XI SIWZ.

2. Wymagane dokumenty:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy przesłać Zamawiającemu razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/);

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości podanej w sekcji II 2 ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, kwota wymaganego wadium stanowi sumę kwot wadiów dla poszczególnych części, na które składana jest oferta. Szczegółowe zasady dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Szczegółowe informacje podane są w rozdziale XV SIWZ.

6. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz;

c) poczty elektronicznej.

Konto e-mail do kontaktu z Wykonawcami: logistyka@eti.pg.edu.pl

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokum. z rozdz IX ust.2 SIWZ składa informację, o której mowa w rozdz. IX ust. 4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały wysłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020