Dostawy - 264240-2020

08/06/2020    S109

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 109-264240

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Minister Cyfryzacji
Adres pocztowy: ul. Królewska 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Cyfryzacji
E-mail: wzp@mc.gov.pl
Tel.: +48 222455734

Adresy internetowe:

Główny adres: https://mc.bip.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: https://mc.bip.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: informatyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna”

Numer referencyjny: 4/MC/PN/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania analitycznego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji oprogramowania analitycznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Zintegrowania Platforma Analityczna” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowana lata 2014–2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przypomina, iż w sprostowaniu 2020/S 041-096414 zawarł informację „W dokumentacji przetargowej dokonano zmian dotyczących części. Zmiany dostępne pod adresem: www.mc.bip.gov.pl".

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Zintegrowania Platforma Analityczna” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowana lata 2014–2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przypomina, iż w sprostowaniu 2020/S 041-096414 zawarł informację „W dokumentacji przetargowej dokonano zmian dotyczących części. Zmiany dostępne pod adresem: www.mc.bip.gov.pl".

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 041-096414
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania analitycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje o podstawie prawnej i faktycznej unieważnienia poszczególnych części dostępne są w pod adresem: www.mc.bip.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020