Usługi - 265175-2020

08/06/2020    S109

Polska-Lublin: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

2020/S 109-265175

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Akademicka 13, pok. 55
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Łoboda
E-mail: ope@up.lublin.pl
Tel.: +48 814456523

Adresy internetowe:

Główny adres: www.up.lublin.pl

Adres profilu nabywcy: https://uplublin.eb2b.com.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą

Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, serwisowych, konsultacyjnych i rozwojowych dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
80500000 Usługi szkoleniowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Postępowanie obejmuje:

1) wdrożenie systemu, na które składa się:

a. analiza przedwdrożeniowa;

b. instalacja systemu na sprzęcie komputerowym wskazanym przez Zamawiającego;

c. dostawa licencji;

d. konfiguracja i dostosowanie systemu do potrzeb Zamawiającego;

e. testy poprawności funkcjonowania oraz zgodności systemu z OPZ;

f. dostawa dokumentacji;

g. szkolenia dla administratorów i użytkowników końcowych systemu;

h. migracja danych startowych;

i. uruchomienie produktywne systemu;

2) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla systemu w okresie 24 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia systemu tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag;

3) świadczenie usług konsultacyjnych i rozwojowych na zlecenie Zamawiającego w okresie świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych w wymiarze nie większym niż 600 godzin (zlecane wg bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach 600 godzin).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom gotowości / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia/wdrożenia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.03.05.00-00-Z209/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-092526
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na błędny opis przedmiotu zamówienia w pkt 2.8 i 2.9 załącznika nr 8 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP, KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

XII.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. XII.2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp”.

XII.3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

XII.4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XII.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XII.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XII.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020