Dostawy - 265260-2022

18/05/2022    S96

Polska-Zakopane: Sprzęt wystawowy

2022/S 096-265260

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-207129)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kula
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Numer referencyjny: ADM. 270-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

elementów wystawienniczych do ekspozycji,

elementów multimedialnych (sprzęt i aplikacje multimedialne do ekspozycji),

elementów aranżacyjnych do sali wystaw czasowych,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207129

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

(...)

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:

1) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:

2) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 i 7 ustawy Pzp.

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na

każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

(...)

Powinno być:

(...)

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:

1) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835).

3) art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:

4) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 i 7 ustawy Pzp.

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

(...)

Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

(...)

f) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1) SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170),

art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 8 do SWZ.

(...)

Powinno być:

(...)

f) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 a) SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170),

art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

g) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. b) SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 8 do SWZ.

(...)

VII.2)Inne dodatkowe informacje: