Usługi - 265835-2017

11/07/2017    S130    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 130-265835

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Warszawa – 21 części.

Numer referencyjny: ZP 4 UW/W - 4208/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest 21 działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim, Inspektoratu w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku, Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Inspektoratu w Warszawie w WZMiUW Oddział Warszawa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 150 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Utrata w km 8+768- 18+005, 22+138 – 57+500, 60+287 – 63+024, 69+400-72+000, 73+347 – 79+110

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kampinos, gmina Błonie, gmina Brwinów, miasto Pruszków, gmina Michałowice ,gmina Nadarzyn, gmina Żabia Wola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— oczyszczanie terenu na terenie parku w Pruszkowie (1450m) z pozostałości po koszeniu porostów (porosty, drobne gałęzie, korzenie, kora, wrzos);

— ręczne wykaszanie z wygrabianiem porostów gęstych twardych z dna rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody 60 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 0+000-14+350.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ożarów Maz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest::

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Zimna Woda w km 0+000 – 7+070, 7+910 – 15+200, 15+500 – 17+070, 17+650- 22+570.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brwinów i Nadarzyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %;

— oczyszczanie istniejących ubezpieczeń z płyt betonowych przy stopniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Raszynka w km 0+000 – 6+680, 8+000 – 12+797

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne ręczne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %;

— zebranie wykoszonych i wygrabionych porostów, korzeni, wrzosu, wyciętych krzaków (teren miasta Raszyn) łącznie z wywozem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Rokicianka w km 0+000-2+400, 5+140 – 7+400

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodzisk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %;

— zebranie wykoszonych i wygrabionych porostów, korzeni, wrzosu, wyciętych krzaków, zebranych zanieczyszczeń ze skarp w km 1+715-2+155; (teren miasta Grodzisk Mazowiecki na dł.440 m) łącznie z wywozem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Rokitnica Stara w km 0+000 – 2+750, 2+925 – 16+547, 16+617 – 17+510, 17+650 – 18+000, 18+200 – 18+722, 18+900 – 19+870, 20+280 – 20+660, 20+750 – 21+010.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodzisk Maz. , Milanówek, Brwinów, Błonie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— ręczne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody 60 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Rokitnica Nowa w km 2+000 – 2+800, 5+750 – 9+140.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Błonie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %;

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych z dna rzeki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Mrowa w km 0+000 – 5+888, 6+811 – 7+555, 9+935 – 14+640, 14+840 – 15+305, 15+385 – 22+700.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodzisk Maz., gmina Żabia Wola.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %;

— ręczne wykaszanie z wygrabianiem porostów gęstych twardych z dna rzeki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Basinka w km 0+000 – 7+730, 7+780 – 15+050.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodzisk Maz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne ręczne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych z dna rzeki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wału p. powodziowego rzeki Rokitnica Stara w km wału 0+000 – 1+080.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Brwinów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału;

— wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp wału;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Żbikówka w km 0+000 – 4+100

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Pruszków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— zebranie i wywóz porostów, drobnych gałęzi, korzeni, kory, wrzosu na długości 1,257 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Głoskówka w km 16+529 – 18+442.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nadarzyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków ze skarp rzeki;

— wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

— hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Zaborowski w km 21+000 – 25+100.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Stare Babice, Izabelin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp rzeki;

wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki;

hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Antoninki w km 0+000 – 13+890.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kołbiel, gmina Osieck.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych z wygrabieniem;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia ze skarp punktowo, zrębkowanie wraz z utylizacją;

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

— usuwanie zatorów;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Osiecki w km 0+000 – 4+000 i w km 6+700 – 7+618.

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sobienie – Jeziory, gmina Osieck.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

— ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia ze skarp punktowo, zrębkowanie wraz z utylizacją;

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem;

— usuwanie zatorów;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Jagodzianki w km 6+500 – 21+543.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Karczew, gmina Sobienie – Jeziory.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

— ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia ze skarp punktowo, zrębkowanie wraz z utylizacją;

— ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

— usuwanie zatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Warszawicki w km 0+000 – 4+686.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sobienie – Jeziory.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych;

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia ze skarp punktowo, zrębkowanie wraz z utylizacją;

— ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych z dna;

— usuwanie zatorów;

— dowóz ziemi;

— przerzut i wbudowanie ziemi złożonej przy wyrwie w miejsce wbudowania, koparką chwytakową 0,60 m3;

— wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o śr. 15+15 cm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Beniaminówki w km 2+165 – 4+740.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nieporęt.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp rzeki;

— mechaniczne odmulenie dna cieku warstwą 20 cm z rozplantowaniem części urobku;

— ściągnięcie i pocięcie powalonych drzew piłą mechaniczną;

— rozbiórkę tam bobrowych;

— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych;

— ręczne odmulenie dna cieku warstwą 10cm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Nasielnej w km 7+340 – 9+580, 13+500 – 14+980, 16+890 – 18+160.

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nasielsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia wraz z ich utylizacją;

— ścinanie na skarpach i pocięcie drzew piłą mechaniczną;

— wydobycie z rzeki i pocięcie drzew leżących w korycie rzeki Nasielnej;

— ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

— mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z częściowym rozplantowaniem urobku;

— ręczne usuwanie namułu z dna cieku;

— rozbiórka tam bobrowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Kromnowski w km 14+088 – 39+328.

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy Czosnów i Leoncin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki;

— ścinanie na skarpach drzew piłą mechaniczną;

— mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z częściowym rozplantowaniem urobku;

— ręczne usuwanie namułu z dna cieku;

— oczyszczenie z namułu przepustów rurowych;

— rozbiórkę tam bobrowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dwukrotna konserwacja rzeki Wilanówki w km 0+000 – 9+441

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Warszawa (dzielnica Wilanów).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasa przybrzeżnego o szer. 3,0m z wygrabieniem;

— ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem;

— wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie (hakowanie);

— ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i podszycia;

— likwidacja przetamowań w dnie, z wydobyciem wiatrołomów i gałęzi;

— mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna piła mechaniczną. działania nie wymagające pozwolenia na wycinkę;

— wywóz zebranych zanieczyszczeń, ściętych porostów i krzewów wraz z utylizacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami obejmującymi swym zakresem:

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów z powierzchni płaskich i skarp, hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody 60 % ( dotyczy części 1-8 i 12-13)

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów z powierzchni płaskich i skarp (dotyczy części 9-11)

— mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pa-sów przybrzeżnych(dotyczy części 14-16;)

— ręczne wykoszenie z wygrabianiem porostów z powierzchni płaskich i skarp, wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych ( dotyczy części 17).

— mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku (dotyczy części 18– 20 )

— ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasów przybrzeżnych, mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna piłą mechaniczną. (dotyczy części 21)

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

c) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował sprzętem opisanym w wytycznych wykonania i odbioru robót (zał.3 do SIWZ), niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

Cz. 1-8; 12-13: kosiarką spalinową, koparką na podwoziu gąsienicowym z teleskopowym osprzętem do hakowania bądź inna koparką dostosowana do pracy w warunkach panujących w terenie;

Cz. 9 – 10 – kosiarką spalinową;

Cz. 11 – kosiarką spalinową, ciągnikiem z przyczepą;

Cz. 14-15 – ciągnikiem kołowym, kosiarką zawieszona na ciągniku z ramieniem roboczym do koszenia skarp rzeki;

Cz. 16 – kosiarką zawieszona na ciągniku z ramieniem roboczym do koszenia skarp rzeki;

Cz. 18 – 20 – koparką na podwoziu gąsienicowym; spycharką na podwoziu gąsienicowym; kosami spalinowymi i ręcznymi; piłą łańcuchową spalinową; ciągnikiem kołowym..

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa pok. nr 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2017