Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 265872-2022

Submission deadline has been amended by:  336319-2022
18/05/2022    S96

Slovenija-Celje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 096-265872

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Nacionalna identifikacijska številka: 2516152000
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Jasmina Krašna
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Telefon: +386 14783100
Telefaks: +386 14783199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444882/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila-43016-14_2022.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13955
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantskega nadzora pri gradnji »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice-Etapa 2"

Referenčna številka dokumenta: 43016-14/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve za pridobivanje pravice graditi, izdelava projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantski nadzor pri gradnji »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice - Etapa 2«

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet tega naročila je izvedba storitev za pridobitev pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) ter izvedbo projektantskega nadzora za izgradnjo ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti na jugozahodnem delu Ljubljane in naseljih v občini Dobrova - Polhov Gradec, in sicer na drugi etapi - Etapa 2. Vodne ureditve zajemajo vse z Uredbo o DPN načrtovane ureditve na območju druge etape - Etapa 2. Ureditve na območju Etape 2 obsegajo izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, ureditev Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami, prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture, zaradi načrtovanih novih ureditev Etape 2 ter ostale spremljajoče ureditve. Cilj naročila je izbor izvajalca storitev za realizacijo Etape 2.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 1190
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili ZJN-3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

5-1/1/MOP/0

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/06/2022
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/06/2022
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

V sistemu eJN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 85 %.

Lastna udeležba RS znaša 15 %.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/05/2022