Dostawy - 266269-2020

09/06/2020    S110

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 110-266269

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maczuga
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 184423569

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”.

Numer referencyjny: ZP.271.04.2020.1022
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa wiedza i kompetencje, działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń elektronicznych oraz innego wyposażenia biurowego na potrzeby projektu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30232100 Drukarki i plotery
32420000 Urządzenia sieciowe
38600000 Przyrządy optyczne
38652100 Projektory
30195800 Szyny lub uchwyty do zawieszania
38653400 Ekrany projekcyjne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18; Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1; Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38320000 Stoły kreślarskie
39100000 Meble
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39134000 Meble komputerowe
39151200 Stoły robocze
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18; Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto NOwy SĄcz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu blacharni w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
44512940 Zestawy narzędziowe
34326200 Podnośniki samochodowe
42623000 Frezarki
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
42132100 Siłowniki zaworowe
42662000 Sprzęt spawalniczy
43414000 Szlifierki
38300000 Przyrządy do pomiaru
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu spawalni w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43800000 Urządzenia warsztatowe
43414000 Szlifierki
39151200 Stoły robocze
42662100 Elektryczny sprzęt spawalniczy
18143000 Akcesoria ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31340000 Akcesoria do kabli izolowanych
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
38300000 Przyrządy do pomiaru
39162100 Pomoce dydaktyczne
42661000 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
30237280 Akcesoria zasilające
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31210000 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31224100 Wtyki i gniazda
31224810 Przedłużacze
31430000 Akumulatory elektryczne
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
38342000 Oscyloskopy
39162110 Sprzęt dydaktyczny
43800000 Urządzenia warsztatowe
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
44315300 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni diagnostyki w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
38300000 Przyrządy do pomiaru
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
38600000 Przyrządy optyczne
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42920000 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto nowy sącz-nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni CNC w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
42120000 Pompy i sprężarki
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42670000 Części i akcesoria do obrabiarek
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000 Sprzęt spawalniczy
38300000 Przyrządy do pomiaru
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
42120000 Pompy i sprężarki
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42600000 Obrabiarki
42636000 Prasy
42650000 Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
42661000 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
42920000 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
43414000 Szlifierki
43800000 Urządzenia warsztatowe
44315300 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz – nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni automatyki przemysłowej w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
38300000 Przyrządy do pomiaru
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
31300000 Drut i kabel izolowany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto Nowy Sącz-nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10 – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31300000 Drut i kabel izolowany
31340000 Akcesoria do kabli izolowanych
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
38300000 Przyrządy do pomiaru
38342000 Oscyloskopy
39100000 Meble
43800000 Urządzenia warsztatowe
44315300 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1–1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa beneficjenta: miasto nowy sącz-nowosądecki inkubator przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158796
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, pokój 218 – II piętro

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert umieszczonych na platformie zakupowej Zamawiającego i dokonywane jest przez Zamawiającego. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb – przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny

Ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

Wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp zgodnie z rozd. VIII SIWZ.

Składana oferta musi zawierać:

1) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s.16);

2) Załącznik nr 3 do SIWZ – prawidłowo wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy;

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi

W SIWZ i ustawie;

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w forma elektronicznej;

6) Załącznik nr 4 podpisany wzór umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz.

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

1) Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 to jest: dokumenty wymienione w rozd XI. pkt 9.2 SIWZ. Należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wskazanym w SIWZ, dla każdej części zamówienia (rozd. XI).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020