Dostawy - 266546-2017

11/07/2017    S130    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Złącza kablowe

2017/S 130-266546

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 123-250308)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Litwin
Tel.: +48 71/8895204
E-mail: aleksander.litwin@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 71/8895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-dystrybucja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Nr referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/02386/S.

II.1.2)Główny kod CPV
44322200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-250308

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/07/2017
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 20/07/2017
Czas lokalny: 10:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: