Dostawy - 266964-2014

05/08/2014    S148    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Tabor kolejowy

2014/S 148-266964

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
Osoba do kontaktów: Jakub Kołodziejczyk
40-040 Katowice
Polska
Tel.: +48 727030062
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Faks: +48 324940662

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kolejeslaskie.com/

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania poziomu P2 zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/40/2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Dzierżawa

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych,zwanych dalej „ezt” lub „pojazdami”, wraz z świadczeniem usługi utrzymania Pojazdów poziomu drugiego oraz napraw bieżących zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku
w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz.1771 z późń. zm.) na obszarze województwa śląskiego; Przedmiot zamówienia obejmuje również obowiązek dostarczenia Pojazdu zastępczego w okresie wyłączenia Pojazdu z ruchu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz w okresie wykonywania czynności utrzymania. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Oferowane Pojazdy muszą posiadać następujące dokumenty:
1) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; termin obowiązywania świadectwa nie może być krótszy niż do końca terminu realizacji zamówienia;
2) ważne świadectwo sprawności technicznej;
3) DTR, WTWiO, DSU w języku polskim.
Wszystkie pojazdy będące przedmiotem dzierżawy powinny mieć wykonane naprawy poziomu czwartego,naprawy poziomu piątego oraz przeglądy poziomu trzeciego tak, że przez cały okres wykonania zamówienia nie będzie konieczności wykonywania przedmiotowych napraw oraz przeglądów przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość wykonania przez Wykonawcę naprawy poziomu czwartego lub naprawy poziomu piątego lub przeglądu poziomu trzeciego pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na czas trwania czynności naprawczych lub przeglądowych pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.
Obsługę trakcyjną wynajmowanych Pojazdów stanowić będą drużyny trakcyjne Zamawiającego.
Opracowanie planów pracy wynajmowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (obiegów) będzie po stronie Zamawiającego.
Wykonawca musi posiadać prawo do dysponowania oferowanymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania dzierżawy. Zakres prawa do dysponowania pojazdami nie może wyłączać lub ograniczać możliwości zawarcia przez Wykonawcę umowy o treści stanowiącej Załącznik do SIWZ.
Pojazdy będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać wymagania stawiane przez zarządcę infrastruktury określone w „Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy” oraz wymagania wynikające zobowiązujących przepisów.
Wydanie Pojazdów Zamawiającemu nastąpi w dniu 1 sierpnia 2014 r.
Elektryczne zespoły trakcyjne będące przedmiotem zamówienia winny spełniać określone niżej wymagania:
1) Ilość członów: 3
2) Zasilanie: 3 000 V DC
3) Szerokość toru: 1 435 mm.
4) Długość pojazdu: nie większa niż 66 m.
5) System silników trakcyjnych: szeregowe prądu stałego
6) Masa służbowa: max 127 T.
7) Prędkość konstrukcyjna do 110 km/h.
8) Nacisk na oś: do 11 T.
9) Wyposażenie w ramki, uchwyty umożliwiające zakładanie tablic kierunkowych, relacyjnych spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej ws. sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych z dnia 14 lutego 2013 r.
Wskazane wyżej parametry techniczne i funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego jakiemusi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000, 50222000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 968 216 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KS/ZP/40/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 104-183959 z dnia 31.5.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: KS/ZP/40/2014
Nazwa: Dostawa w formie dzierżawy 8 (ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania poziomu P2 zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/40/2014
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.7.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 128 120 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 039 200 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 5
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.8.2014