Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 267106-2014

Afișează vizualizare compactă

06/08/2014    S149    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Ţările de Jos-Haga: Prestare de servicii de operator de comunicaţii mobile

2014/S 149-267106

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: Haga
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
În atenția: Europol – Biroul de achiziţii
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531681
Fax: +31 703180808

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.europol.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=595

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Ordine și siguranță publică
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Prestare de servicii de operator de comunicaţii mobile.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 5: Servicii de telecomunicații

Cod NUTS NL332

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 0,01 și 1 625 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Licitaţia are ca scop semnarea unui contract-cadru cu 1 operator economic în vederea prestării de servicii de comunicaţii mobile (voce, SMS şi date) în favoarea Europol (aproximativ 400 de utilizatori).
În această licitaţie sunt incluse, de asemenea, dispozitive şi servicii conexe, însă furnizarea acestora este opţională.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64212000, 32250000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Durata contractului va fi de 2 ani, cu 2 prelungiri automate, de fiecare dată pentru o perioadă de 1 an.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
D/C1/1407.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.9.2014 - 23:59
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19.9.2014 - 10:00

Locul:

Sediul Europol, Haga, Ţările de Jos.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertanţii trebuie să se înregistreze în termenul indicat pentru a putea să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
VI.3)Informații suplimentare
Urmaţi linkul corespunzător pentru a avea acces la toate documentele licitaţiei. Documentele vor putea fi vizualizate şi vor putea fi descărcate, însă pentru utilizarea anumitor opţiuni ale site-ului e-tendering, utilizatorii vor trebui să se conecteze. După conectare, utilizatorii au opţiunea de a se „abona” pentru o licitaţie, ceea ce va însemna că aceştia vor primi notificări cu privire la evenimente precum publicarea de noi documente. În plus, acest lucru le va permite utilizatorilor să adreseze întrebări cu privire la licitaţie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25.7.2014