Usługi - 2672-2014

Wyświetl widok skrócony

04/01/2014    S3

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2014/S 003-002672

Szpital Miejski Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, Osoba do kontaktów: Barbara Goncerz, Zabrze41-803, Polska. Tel.: +48 322776100. Faks: +48 322776100. E-mail: administracja5@szpitalzabrze.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.11.2013, 2013/S 231-401357)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Zamiast: 

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr 11 Nazwa PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13

NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1) Krótki opis; PAKIET NR 11 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów RTG

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

Powinno być: 

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr 11 Nazwa Przetarg nieograniczony nr 49/PN/13

Na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

1) Krótki opis, Zmodyfikowany pakiet nr 11 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów RTG.

Informacje o częściach zamówienia:

Część 36 Nazwa Przetarg nieograniczony nr 49 /PN/13 na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

1) Krótki opis, Zmodyfikowany pakiet nr 11 A – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów RTG

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50400000

3) Wielkość lub zakres, Szczegółowy opis zawiera formularz ofertowy.