Usługi - 267356-2020

Submission deadline has been amended by:  372822-2020
09/06/2020    S110

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 110-267356

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. W. R. Roentgena 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-871
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Szwarczewska
E-mail: monika.szwarczewska@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709460
Faks: +48 225709460

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pib-nio.pl

Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pib-nio.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)

Numer referencyjny: PN-106/20/MS
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e KRN+)” prowadzone jest w podziale na dwie części szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa / ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dla Części I:

1.1. Zaprojektowanie i wykonanie Systemu e-KRN+ realizującego określone w SIWZ funkcjonalności w zakresie następujących modułów:

a) Moduł Integracji z systemami HIS obejmujący: interfejs komunikacyjny po stronie HIS, interfejs komunikacyjny po stronie ZPRO,

b) Moduł Integracji z systemami zewnętrznymi: interfejs komunikacyjny z systemem PESEL, interfejs komunikacyjny z Krajowym Węzłem, interfejs komunikacyjny z GUS, interfejs Komunikacyjny z NFZ, interfejs Komunikacyjny z system e-Zdrowie realizowanym przez CSIOZ, interfejs Komunikacyjny z system AOTMiT,

c) Moduł Generatora Rejestrów wraz z wytworzeniem w ramach modułu Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH),

d) API w zakresie danych – moduł udostępniający zdepersonalizowane dane z Krajowego Rejestru Nowotworów;

e) Portal dostępu i zarządzania rejestrami.

1.2. Dostarczenie niżej wymienionych modułów z wykorzystaniem danych i niezbędnych komponentów istniejącego Krajowego Rejestru Nowotworów tak by realizowały funkcjonalności opisane w SIWZ wraz z pełną integracją z nowymi komponentami:

a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów w tym w szczególności opracowania zgłoszeń KZNZ z wykorzystaniem dostarczonego modułu Generatora Rejestrów;

b) Portal Wiedzy o chorobach nowotworowych;

c) Moduł analizy i raportowania, w którego skład wchodzą: Hurtownia danych KRN; Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów.

1.3. Budowa Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego wraz z pełną integracją z następującymi modułami:

a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów;

b) Moduł analizy i raportowania w którego skład wchodzą: Hurtownia danych PROH; Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów.

1.4. Przeniesienie istniejącej hurtowni danych na nowoutworzoną Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych oraz jej rozbudowa o struktury analityczne rejestru PROH i o struktury związane z nowymi funkcjonalnościami KRN;

1.5. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw autorskich do wykonanego Systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w OPZ;

1.6. Dostawa silnika bazy danych, na którym ma się opierać działanie ww. oprogramowania wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;

1.7. Dostarczenie aktualizacji licencji oprogramowania dla Hurtowni danych systemu ZSI-CRN;

1.8. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania infrastruktury technicznej;

1.9. Zasilenie dostarczanego Systemu danymi z obecnie funkcjonującego ZSI-CRN, systemu Krajowego Rejestru Nowotworów, w zakresie danych dotyczących procesu rejestracji Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, Hurtowni Danych, Raportów oraz Portalu wiedzy;

1.10. Zaprojektowanie i wykonanie zawartości Portalu dla portalu Platformy Wiedzy w zakresie udostępnienia informacji o nowym zakresie danych KZNZ oraz publikacji informacji o rejestrach narządowych;

1.11. Zaprojektowanie i wykonanie interfejsów dla poszczególnych komponentów Systemu Informatycznego;

1.12. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;

1.13. Przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów;

1.14. Dostarczenie wzorcowych materiałów szkoleniowych/instruktażowych do przeszkolenia personelu w przyszłości;

1.15. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego Przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy od daty końcowego odbioru Systemu;

1.16. Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.04.2022 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium: gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium: doświadczenie personelu kluczowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji Zamawiającego opisanego we Wzorze umowy (załącznik nr 6A do SIWZ).

Prawo Opcji:

1) W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych roboczych osobodni pracy zespołu projektowego, w przypadku wystąpienia zmian lub okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, a których to zmian lub okoliczności Zamawiający nie mógł przewidzieć. Zamawiający wymaga aby wartość prawa opcji stanowiła nie mniej niż 4 % i nie więcej niż 6 % ceny oferty.

2) Liczba zamawianych usług nie przekroczy 300 roboczych osobodni pracy zespołu projektowego.

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, określonego przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie zakresu zamówienia objętego prawem opcji w terminie wykonania zamówienia.

4) W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie lub drogą mailową stosowne zlecenie wykonania prawa opcji, ze wskazaniem zakresu prac do wykonania oraz przewidywanej liczby osobodni zespołu projektowego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z prawa opcji, bądź skorzystania z prawa opcji jedynie częściowo, w jego maksymalnych granicach określonych w pkt. 2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o zlecenie usług w ramach prawa opcji, bądź zlecenie usług w maksymalnym zakresie prawa opcji.

6) Wynagrodzenie za usługi w ramach prawa opcji wypłacane będzie zgodnie z zapisami we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 A do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2.,Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wspólny słownik zamówień (CPV):

48600000-4:Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48000000-8:Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48700000-5:Pakiety oprogramowania użytkowego

72263000-6:Usługi wdrożeniowe

72265000-0:Usługi konfiguracji oprogramowania

72311100-9:Usługi konwersji danych

72253200-5:Usługi w zakresie wsparcia systemu

48180000-3:Pakiety oprogramowania medycznego

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa / ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dla Części II:

Przedmiot zmówienia dla Części II obejmuje dostawę, montaż i instalację następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:

1) Serwerów – 6 sztuk,

2) Macierzy dyskowej – 2 sztuki,

3) Serwerów backupu – 2 sztuki,

4) FireWall – 2 sztuki,

5) Przełączników rdzeniowych – 4 sztuki,

6) Przełączników sieciowych – 4 sztuki,

7) Zasilania awaryjnego – 2 szt.,

8) Systemu wirtualizacji dla 6 serwerów,

9) Oprogramowania do backupu

10) Systemu wirtualizacji stacji roboczych – dla 30 jednoczesnych użytkowników

11) Systemu DLP – dla 50 użytkowników

Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium: gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium: jakości sprzętu / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2.,Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30200000-1: Urządzenia komputerowe;

30233000-1: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA – dotyczy Części I / Części II

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Dokument, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej Części została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie wskazał w JEDZ miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu/-ów lub wykorzystania dokumentu/-ów złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

2.1. dotyczących braku podstaw do wykluczenia dla Części I / dla Części II:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13- 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ; d) zaświadczenia właściwego naczelnika US o potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych zawiera rozdział XV SIWZ.

5. Klauzula informacyjna dla Wykonawców zamówień publicznych dotycząca przetwarzania danych osobowych - rozdz. XXXI SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia w zakresie Części I / Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący: sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

Dla Części I:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną kwotą (liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).

Dla Części II:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną kwotą (liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia w zakresie Części I / Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący: sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

Dla Części I:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną kwotą (liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).

Dla Części II:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną kwotą (liczba w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia w zakresie Części I / Części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał bądź wykonuje:

Dla Części I: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto) każde, a w zakres każdego z zamówień wchodziło łącznie:

a)wykonanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego;, b)wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu raportowo analitycznego.

Dla Części II: co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) w skład którego wchodziła dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu serwerowego, sieciowego i oprogramowania standardowego.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki:

Dla Części I:

2.1. Kierownik Projektu, co najmniej jedna osoba, która posiada: a) certyfikat CPM lub PMP lub PRINCE2 Practitioner lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w specjalności zarządzanie projektami, b) certyfikat PSM I i AgilePM Foundation lub równoważne, c) praktyczną znajomość narzędzi klasy Jira, Wrike, d) doświadczenie zawodowe potwierdzone osobistym udziałem: w co najmniej 1 (jednym) wdrożeniu medycznego systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych lub w co najmniej 1 (jednym) wdrożeniu bankowego systemu informatycznego wiązanego z przetwarzaniem danych osobowych lub w co najmniej 1 (jednym) wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie ubezpieczeń osobowych związanego z przetwarzaniem danych osobowych

Na stanowisku Kierownika Projektu (lub stanowisku równoważnym) o wartości tego projektu nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto).

2.2. Specjalista I, co najmniej trzy osoby, w zakresie wdrażania systemów informatycznych, która każda z nich posiada: a) doświadczenie zawodowe potwierdzone osobistym udziałem na stanowisku wdrożeniowca w co najmniej 1 (jednym) wdrożeniu medycznego systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych lub w co najmniej 1 (jednym) wdrożeniu bankowego systemu informatycznego wiązanego z przetwarzaniem danych osobowych lub w co najmniej 1 (jednym) wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie ubezpieczeń osobowych związanego z przetwarzaniem danych osobowych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto); b) praktyczną znajomość metody Scrum.

2.3.Specjalista II, co najmniej dwie osoby, w zakresie konfiguracji i uruchomienie sprzętu serwerowego i sieciowego, która każda z nich posiada: a) doświadczenie zawodowe potwierdzone osobistym udziałem na stanowisku wdrożeniowca w realizacji minimum 1 (jednego) zamówienia polegającego na dostawie, konfiguracji i uruchomieniu sprzętu serwerowego i sieciowego o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł brutto); b) praktyczną znajomość metody Scrum.

2.4. Specjalista III, co najmniej dwie osoby w zakresie migracji danych, która każda z nich posiada: a) doświadczenie zawodowe potwierdzone osobistym udziałem w minimum 1 (jednej) migracji danych pomiędzy systemami bazodanowymi gdzie wartość projektu była nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion zł brutto); b) praktyczną znajomość metody Scrum.

CIĄG DALSZY - kontynuacja warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia "MINIMALNY POZIOM EWENTUALNIE WYMAGANYCH STANDARDÓW"

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2.5. Specjalista IV, co najmniej jedna osoba, która: a) pełniła rolę kierownika lub zastępcy kierownika projektu w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu oprogramowania o wartości każdego projektu co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto); b) posiada certyfikat potwierdzający znajomość metodyki PRINCE2 lub metodyki PMBoK lub równoważny; c) posiada certyfikat PSM I lub AgilePM Foundation lub równoważny; d) posiada praktyczna znajomość narzędzi klasy Jira, Wrike.

2.6. Specjalista V, co najmniej jedna osoba, pełniąca rolę Architekta IT, która: a) posiada doświadczenie zawodowe jako architekt IT w projektowaniu architektury w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych o wartości każdego projektu co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto); b) posiada certyfikat Server Virtualization lub równoważny; c) posiada certyfikat Data Center Virtualization lub równoważny; d) posiada certyfikat ITIL na poziomie Practitioner lub równoważny; e) posiada praktyczną znajomość metody Scrum.

2.7. Specjalista VI, co najmniej dwie osoby, pełniące rolę Analityka Systemowego, która każda z nich: a) opracowywała dokumenty analizy systemowej dla systemów informatycznych w ochronie zdrowia w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych o budżecie każdego projektu co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto); b) posiada certyfikat Certified Soltution Expert w zakresie Cloud Platform and Infrastructure lub równoważny; c) posiada praktyczną znajomość metody Scrum.

2.8. Specjalista VII, co najmniej jedna osoba, pełniąca rolę Eksperta ds. bezpieczeństwa, która: a) posiada certyfikat Network Security Administrator lub równoważny, b) posiada osobiste doświadczenie w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych w zakresie wdrażania bezpieczeństwa systemów informatycznych o wartości każdego projektu co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto); c) posiada praktyczną znajomość metody Scrum.

2.9. Specjalista VIII, co najmniej jedna osoba, pełniąca rolę Analityka Biznesowego, która: a) opracowywała dokumenty analizy biznesowej dla systemów informatycznych w ochronie zdrowia w co najmniej 2 (dwóch) projektach informatycznych o budżecie każdego projektu co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto), b) posiada certyfikaty: - certyfikat AgileBA lub CBAP lub IQBBA lub równoważny; - certyfikat potwierdzający znajomość metody Scrum PSM I lub Scrum PSPO I lub inny równoważny; c) posiada praktyczna znajomość narzędzi klasy Jira, Wrike; d) posiada praktyczna znajomość notacji BPMN i UML 2.0.

Dla Części II:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla Części II.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem treści ofert, stanowią:

Wzór umowy - załącznik nr 6A dla przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego dla Części I;

Wzór umowy - załącznik nr 6B dla przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego dla Części II.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego,

Przy ul. Wawelskiej 15B, Warszawa (02-034)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu prawidłowego wniesienia oferty Wykonawca powinien złożyć:

a) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.

b) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).

c) Wypełniony formularz cenowo – asortymentowy (dla Części II), zawierający opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2a do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta, pełny symbol, model i nazwę zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami w odpowiednich pozycjach formularza oraz fakt spełniania wymogów dla uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny jakość sprzętu. Wskazanie to musi umożliwiać Zamawiającemu jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Brak wskazania przez Wykonawcę wymaganych informacji dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty. Formularz cenowo – asortymentowy dla Części II stanowi integralną część oferty wykonawcy i jest treścią jego przyszłego zobowiązania do realizacji. Formularz cenowo – asortymentowy dla Części II nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP ani wyjaśnieniom na podstawie art. 26 ust.4 ustawy PZP.

d) Oświadczenia producentów sprzętu komputerowego, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem oraz gwarancją w całym okresie trwania gwarancji. Powyższe oświadczenia stanowią integralną część złożonej oferty. Dokumenty te będą stanowiły załączniki do zawartej umowy z wykonawcą. Dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP ani wyjaśnieniom na podstawie art. 26 ust.4 ustawy PZP.

e) Wypełnione oświadczenie JEDZ – załącznik nr 7 do SIWZ.

f) Dla Części I: załącznik nr 5b do SIWZ - wykaz osób – dokument składany w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” wraz z załącznikiem nr 5a do SIWZ – wykaz osób - dokument składany w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (w odniesieniu do personelu podlegającego ocenie w kryterium „doświadczenie personelu kluczowego”).

g) Potwierdzenie wniesienia wadium (dla Części I: 130.000,00 zł., dla Części II: 43.000,00 zł.).

h) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokument JEDZ dla tych podmiotów (jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. w Dziale VI, art.179–198.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020