Usługi - 267622-2020

09/06/2020    S110

Polska-Dzierżoniów: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 110-267622

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Dzierżoniów
Krajowy numer identyfikacyjny: 890717830
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Dzierżoniów
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Brzeźniak
E-mail: przetargi@um.dzierzoniow.pl
Tel.: +48 746450397
Faks: +48 746450882

Adresy internetowe:

Główny adres: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.

Numer referencyjny: OR-P.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 306 666.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
32420000 Urządzenia sieciowe
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48443000 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
92111100 Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo
79632000 Szkolenie pracowników
80500000 Usługi szkoleniowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Dzierżoniów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wdrożenie 11 e-usług na poziomie dojrzałości 4 i więcej oraz 16 usług na poziomie 3 (w tym wdrożenie e-dziennika w 4 szkołach podstawowych) i zakup sprzętu informatycznego (doposażenie serwerowni w 2 serwery, UPS, system do wirtualizacji, system operacyjny dla serwerów) i oprogramowania;

2) stworzenie platformy projektowej, łączącej wszystkie oferowane e-usługi i umożliwiające łatwy dostęp do usług klientom, zmodernizowanie, integracja systemów dziedzinowych, systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP oraz dostarczenie nowych systemów informatycznych;

3) rozbudowa systemów dziedzinowych do obsługi podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami o nowe funkcjonalności, dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie nowych e-usług na co najmniej 4 poziomie dojrzałości (transakcja);

4) uruchomienie systemu;

5) przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa, pracowników szkół;

6) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych umową;

7) udzielenie gwarancji na system;

8) wykonanie filmów instruktażowych.

3. Oprogramowanie dostarczone/wytworzone w ramach systemu musi posiadać strukturę modułową, realizującą poszczególne grupy funkcjonalności za pomocą autonomicznych komponentów. Funkcja integracji komponentów musi być realizowana przez wspólną platformę aplikacyjną za pośrednictwem zestandaryzowanych interfejsów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas obowiązywania asysty technicznej dla proponowanych systemów dziedzinowych dostarczonych w ramach: uruchomienie e-usług z zakresu e-podatki (KE) / Waga: 25.00
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 15.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0027/17-00. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 009-016784
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: OR-P.271.1.2020
Nazwa:

Rozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6791038633
Adres pocztowy: ul. dr. Józefa Babińskiego 62a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@zsk.pl
Tel.: +48 122692422
Faks: +48 122692720

Adres internetowy: https://zsk.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sputnik Software Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7792230149
Adres pocztowy: ul. Klinkierowa 7
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-104
Państwo: Polska
E-mail: info@sputnik.pl
Tel.: +48 616240081
Faks: +48 616240052

Adres internetowy: https://sputnik.pl/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 823 514.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

1. NS Komputer Norbert Grzesiak, ul. Chabrowa 1, 62-090 Rokietnica- w zakresie dostawy, wdrożenia oraz przeprowadzenie szkoleń z Systemu kadrowo-płacowego,

2. AdCogito Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice- w zakresie dostawy oraz uruchomienia platformy Systemu Backup'ów Biznesowych,

3. MADKOM S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia- w zakresie dostawy i wdrożenia Brokera Integracyjnego,

4. Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków- w zakresie uruchomienie e-Usług GIS + udostępnienie API.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo do wniesienia odwołania (art. 180–198), a także pozostałe środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy w postaci skargi do sądu (art. 198a–198g).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej / platformie zakupowej Zamawiającego;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, Polska. E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel. +48 224587800. Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587803.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020