Usługi - 268217-2020

Submission deadline has been amended by:  348011-2020
09/06/2020    S110

Polska-Gdańsk: Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu

2020/S 110-268217

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Raczyńska
E-mail: joanna.raczynska@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379263
Faks: +48 587379332

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.portgdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.portgdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: ZMPG S.A. – ePUAP
Krajowy numer identyfikacyjny: /ZMPGSA/SkrytkaESP
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Raczyńska
Tel.: +48 587379263
E-mail: joanna.raczynska@portgdansk.pl
Faks: +48 587379332
Kod NUTS: PL634 Gdański

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.portgdansk.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Numer referencyjny: NPR/FIT/2020/024
II.1.2)Główny kod CPV
72212514 Usługi opracowywania oprogramowania zdalnego dostępu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.;

2. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

3. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone są w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.;

2. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

3. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone są w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. usługi serwisu (opieki serwisowej) w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia gwarancji (w ramach prawa opcji);

2. usługi rozwoju w okresie 48 miesięcy od daty odbioru wdrożenia (w ramach prawa opcji).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia:

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia określone są w rozdz. IV SIWZ oraz Harmonogramie ramowym umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (Zamawiający zaleca, aby przy składaniu oferty, w zakresie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ)

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu potwierdzenia ich spełnienia zawarty jest w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kryteria oceny ofert:

1. cena całkowita – 40 %;

2. ocena funkcjonalności systemu (na podstawie załączonego filmu demonstracyjnego) – 60 %.

Zgodnie z zapisami rozdz. XIII SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000,00 PLN. Pozostałe informacje zgodnie z rozdz. VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dopuszczalny zakres zmian umowy i zasady ich wprowadzania zostały określone szczegółowo w projekcie umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, POLSKA, sala 9A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

— W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,

— Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.), tj. składanie ofert, odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularze do komunikacji → Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy porozumiewania się z Zamawiającym oraz składania oświadczeń lub dokumentów znajdują się w SIWZ,

— Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – procedura odwrócona,

— wykaz czynności wymaganych przez Zam. do wykonywania przez osoby zatrudnione na podst. umowy o pracę oraz zakres czynności i środków kontrolnych spełnienia wymagań Zam. są określone w OPZ, SIWZ i Projekcie umowy,

— oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. wypełniony Formularz ofertowy. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

2. wypełniony Formularz cenowy. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ;

3. oświadczenia JEDZ wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ;

4. pełnomocnictwo – zgodnie z treścią rozdz. X pkt 1.9 SIWZ;

5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp;

6. wadium (dowód wniesienia);

7. nośnik pamięci z filmem demonstracyjnym Wykonawcy sporządzonym według scenariusza określonego w Formularzu oceny filmu demonstracyjnego – Załącznik nr 2B do SIWZ.

— Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w rozdz. VI pkt 8 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020