Usługi - 268227-2020

09/06/2020    S110

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2020/S 110-268227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 77
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kłos
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Tel.: +48 583501100
Faks: +48 583501101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pkm-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa utrzymania warstwy aplikacyjnej systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Numer referencyjny: PKM/DO/SP/351/1/20
II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług utrzymania SDIP, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SDIP poprzez usuwanie przyczyn incydentów lub błędów oprogramowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług utrzymania SDIP, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SDIP poprzez usuwanie przyczyn incydentów lub błędów oprogramowania.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie § 57 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) regulaminu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu z wolnej ręki.

Linia kolejowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dalej jako „Linia PKM”) została wybudowana w 2015 roku na podstawie umowy o roboty budowlane, zawartą w formule zaprojektuj i wybuduj (tzw. Żółty FIDIC) z konsorcjum przedsiębiorstw: Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. (Generalny Wykonawca). SDIP zaimplementowany w infrastrukturze Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. to pierwszy w kraju system informacji pasażerskiej wybudowany nie dla konkretnej stacji, ale dla całej linii obejmującej szereg przystanków. Jego unikatową cechą jest także fakt, że system działa automatycznie w oparciu o sygnały z urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz dane rozkładowe pozyskiwane z baz danych PKP PLK. Na system składa się informacja wizualna i głosowa. Założenia wskazane do budowy systemu, sprawiły, że zastosowano tutaj rozwiązania autorskie, indywidualnie dopasowane do linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. i nigdzie w kraju niespotykane. Fakt, że system jest rozwiązaniem autorskim i zamkniętym, sprawia, że ingerencja programistyczna jest możliwa praktycznie wyłącznie przez firmę, która system zabudowała., tj. firmę Teleste Information Solutions sp. z o.o. Wynika to z faktu, że system w znakomitej większości napisany jest w języku Java. Dekompilacja języka wraz z późniejszą koniecznością wykonania inżynierii wstecznej systemu sprawiają, że zmiany w programie może wykonać jedynie zespół programistów, który dany system zaprojektował.

Zgodnie z § 57 pkt 1) lit. a) i b) Regulaminu, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku usług, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Powyższa przesłanka może być spełniona, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W związku z powyższym, analizując spełnienie przesłanek z Regulaminu, w okolicznościach opisanych powyżej, należy wskazać, co następuje.

Zamówienie dotyczy utrzymania warstwy aplikacyjnej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKM. Na rynku polskim jedynym podmiotem oferującym usługę utrzymania posiadanego przez PKM oprogramowania SDIP jest firma Teleste Information Solutions sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że zakup aktualizacji oprogramowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa od innego wykonawcy jest nieuzasadnione ekonomicznie.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Usługa utrzymania warstwy aplikacyjnej systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/05/2020
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy działu V regulaminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020