Paslaugos - 26908-2020

20/01/2020    S13

Nederland-Haarlem: Diensten in verband met software

2020/S 013-026908

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 236-579123)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlem
Nationaal identificatienummer: 50647371
Postadres: Zijlvest 39
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2011 VB
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob Bosma
E-mail: tender@haarlem.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlem.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VTH applicatie

Referentienummer: 2019/....
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft een applicatie voor 300 actieve gebruikers, gemeente Haarlem 160 000 inwoners, gemeente Zandvoort 17 000 inwoners.

— het gebruik van de benodigde software/applicatie voor de duur van de overeenkomst,

— het opleveren van de benodigde documentatie voor beheer en gebruikers, specifiek gemaakt voor de geïnstalleerde omgeving,

— de installatie/implementatie van de gevraagde applicatie(s) en functionaliteiten,

— het implementeren en opleveren van de gevraagde koppelingen ten behoeve van gegevens uitwisseling tussen het DSO, de te leveren applicatie en back-office applicaties van de gemeente Haarlem,

— het geven van de benodigde opleidingen voor beheer en gebruikers, conform de aangeboden omgeving,

— het benodigde project management ten behoeve van de implementatie van de te leveren software/applicatie(s) en koppelingen,

— de op te leveren applicatie dient een SaaS omgeving te zijn, waarbij de 2 gemeenten door 1 ambtelijke organisatie bediend kunnen worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 236-579123

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 03/02/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 16:05
Te lezen:
Datum: 03/02/2020
Plaatselijke tijd: 16:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Data aangepast, zie nota van inlichtingen 15.1.2020.