Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 269592-2022

20/05/2022    S98

Polska-Góra: Komputery przenośne

2022/S 098-269592

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 080-214653)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: 6931940518
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza1
Miejscowość: Góra
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 56-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Tel.: +48 655443641
Faks: +48 655432658
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gora.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Numer referencyjny: BZP.271.37.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.Zawartość ofertOświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SWZ )6.2 Wypełniony JEDZ . Aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 6.1 i 6.2 SWZ (podstawy wykluczenia)Zgodnie z treścią Art. 63 ust. 1 ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty JEDZ składa każdy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 080-214653

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 12:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 24/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: