Prekės - 26997-2021

Submission deadline has been amended by:  41418-2021
20/01/2021    S13

Lenkija-Gdanskas: Gamtinės dujos

2021/S 013-026997

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Adresas: ul. Dębinki 7
Miestas: Gdańsk
NUTS kodas: PL634 Gdański
Pašto kodas: 80-952
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sławomir Niedziela
El. paštas: sniedziela@uck.gda.pl
Telefonas: +48 583492238
Faksas: +48 583492074
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.uck.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Adresas: ul. Dębinki 7
Miestas: Gdańsk
NUTS kodas: PL634 Gdański
Pašto kodas: 80-952
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Sławomir Niedziela
El. paštas: sniedziela@uck.gda.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.uck.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa gazu ziemnego średniego ciśnienia na potrzeby CMN oraz kotłowni kontenerowych

Nuorodos numeris: 3/PN/2021
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09123000 Gamtinės dujos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego średniego ciśnienia dla agregatów kogeneracji i nawilżaczy w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, punkt poboru gazu nr ID PL0032059275, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17 oraz dla kotłowni gazowych nr ID PL0031900470, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7 na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

2. Wskazane prognozowane zużycie gazu ziemnego, określone w załączniku nr 3 do SIWZ, ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej w okresie trwania umowy ilości gazu.

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą operatora.

3. Minimalna wartość dostaw gazu wynosi 1 000 000 PLN.

3. Pozostałe wymagania zawarte w SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL633 Trójmiejski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego średniego ciśnienia dla agregatów kogeneracji i nawilżaczy w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, punkt poboru gazu nr ID PL0032059275, 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17 oraz dla kotłowni gazowych nr ID PL0031900470, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych w okresie do 31.3.2022 r. w ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Wskazane prognozowane zużycie gazu ziemnego, określone w załączniku nr 3 do SIWZ, ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej w okresie trwania umowy ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą taryfą operatora. Wartość minimalnego zużycia gazu – 1 000 000 PLN.

3. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD.

4. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze(w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2.7.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz polskie normy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży:

— ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

oraz

— ważną koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego przedstawi ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego (3 niezależne umowy) dla odbiorcy końcowego, o wolumenie dla każdej dostawy nie mniejszym niż 4 000 000 kWh w skali roku.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej części IV: kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt α (alfa) w JEDZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zamawiający wymaga, aby umowa realizowana była na zasadach określonych w załączniku 4 do SIWZ – wzór umowy.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Dostawa gazu jest niezbędna do zapewnienia ogrzewania budynków Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 01/02/2021
Vietos laikas: 09:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 02/05/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/02/2021
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu SmartPzp UCK.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z zał. 4 do SIWZ.

3. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o chronię konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku 5 do SWZ;

c) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

6. Zamawiający wymaga złożenia wadium zgodnie z zapisami SWZ.

7. Wszelkie nieuregulowane w SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

8. Informacje o środkach ochrony prawnej określono w ust. XXI SWZ.

9. Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zawarta w ust. XXVI SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019)

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021