Usługi - 271530-2015

01/08/2015    S147    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Usługi pocztowe i kurierskie

2015/S 147-271530

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego nr 152
Osoba do kontaktów: Przemysław Pospiszył
90-322 Łódź
Polska
Tel.: +48 426768691
E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
Faks: +48 426768693

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lodz.po.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi
ul. Piotrkowska 152
90-440 Łódź
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ZWROTU PRZESYŁEK NIEDORĘCZONYCH NA RZECZ PROKURATURY APELACYJNEJ W ŁODZI I PODLEGŁYCH JEJ PROKURATUR OKRĘGOWYCH W: ŁODZI, OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, SIERADZU.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zamawiający wskazani w wykazie Załącznika Nr 1 do SIWZ wspólnie przeprowadzający postępowanie i udzielający zamówienia, w imieniu i na rzecz których, na podstawie pełnomocnictw udzielonych w trybie art.16 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ Ustawą Pzp.,” oraz w imieniu własnym działa:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
NIP: 725-11-05-734

Strona internetowa: www:lodz.po.gov.pl

Kod NUTS PL1,PL113,PL114,PL115,PL116,PL4,PL41

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia – Kod CPV 64110000-0 – usługi pocztowe
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi i podległych jej Prokuratur Okręgowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm., dalej określanej jako „Prawo pocztowe”) również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
2. Wykaz Zamawiających oraz podległych im powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Szczegółowy wykaz przesyłek oraz ich szacowane ilości dla poszczególnych Zamawiających oraz łącznie określa „Formularz ilościowo-cenowym” – stanowiący Załącznik nr 3 A do SIWZ.
5. Zamawiający wskazują, iż minimalny zakup przedmiotu zamówienia wyniesie nie mniej niż 50 % wartości przedmiotu zamówienia ustalonego wspólnie dla wszystkich Zamawiających.
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp., przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje:
— aukcji elektronicznej,
— zawarcia umowy ramowej,
— składania ofert częściowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64100000, 64110000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 126 030,42 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 14 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wysokość wadium
1.1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp., żąda od Wykonawcy, wniesienia wadium w wysokości: 60 000 PLN ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2.Warunki wnoszenia wadium.
2.1. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. tj. w:
2.2. pieniądzu;
2.3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi;
2.4. gwarancjach bankowych;
2.5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014.1804 j. t.).Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Prokuratura Okręgowa w Łodzi Nr rachunku: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z podaniem w tytule wpłaty numeru postępowania: III Zp 2300/ 5 /15.
2.7. Dowód przelewu bankowego wadium wniesionego w pieniądzu należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2.8. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, a pozwalający Zamawiającemu na jego zwrot bez konieczności naruszania trwale zespolonych składników oferty.
2.9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
2.9.1. nazwę dającego zlecenie ( Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/ gwarancji ( Zamawiającego – Prokuratura Okręgowa w Łodzi ), poręczyciela/ gwaranta, oraz wskazania ich siedzib,
2.9.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,
2.9.3. kwotę wadium,
2.9.4. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
2.9.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:
2.9.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2.9.5.2. którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań punktu 2.9.SIWZ.
2.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
2.12. W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Za wszystkie usługi wykonane na rzecz poszczególnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur, w każdym miesiącu kalendarzowym wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia, każdemu z Zamawiających odrębnej faktury VAT dokumentującej ilość i cenę poszczególnych kategorii usług świadczonych w danym miesiącu kalendarzowym (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 Umowy), z 21 dniowym terminem płatności, w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego będzie dotyczyć faktura VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferty wspólne.
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.
2) Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) Dokumenty wskazane w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3 – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (np. spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków, formularz cenowy, dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 6 – składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-4 Rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Dotyczy: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji.
Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz.1529) objęte zamówieniem.
2) Dotyczy: posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał – co najmniej na podstawie dwóch umów zakończonych lub realizowanych – usługi pocztowe, polegające na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto ( jeden milion złotych) dla każdej z umów oraz potwierdzi to dokumentem (np. referencje, protokół odbioru itp.) że usługi te zostały wykonane należycie.
3) Dotyczy.: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
3.Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.Wykonawca, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego wynika, iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę.
3) Wykaz wykonanych, na podstawie umów zakończonych lub realizowanych, usług pocztowych polegających na: przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (jeden milion złotych) dla każdej z umów na usługi pocztowe wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa są:
a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp., Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 (informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej) dla tego podmiotu.
2. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 Ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
8) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 Ustawy Pzp., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów określonych w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 6, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt 4, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) formularz ofertowy – Załącznik nr 3do SIWZ,
2) formularz cenowy – Załącznik nr 3A do SIWZ,
3) regulamin/regulaminy świadczenia usług pocztowych Wykonawcy – zgodnie z art. 21 ustawy Prawo pocztowe.
4) odpowiednie pełnomocnictwa (w szczególności w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej – Rozdział V pkt 4 SIWZ).
5) Wykaz placówek Wykonawcy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) Dotyczy: sytuacji ekonomicznej i finansowej;
W zakresie sytuacji ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
W zakresie sytuacji finansowej:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie sytuacji finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3) Dotyczy.: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymogów, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 75

2. Społecznewolumen doręczenia D+5. Waga 15

3. Wolumen doręczenia D+5. Waga 5

4. Termin zwrotu. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IIIZp2300/5/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.9.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.9.2015 - 10:30

Miejscowość:

90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152, Prokuratura Okręgowa w Łodzi / sala konferencyjna /

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z wyłączeniem oferty, która winna być złożona wyłącznie na piśmie. W przypadku informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie ogranicza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. W razie braku wskazania w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcom Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierza podwykonawcom żadnej części zamówienia. Zamawiający żąda podania przez
Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnejz przepisami ustawy Pzp., czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie wnosi się w terminie10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostałoprzesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni- jeżeli zostałoprzesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi si e za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.7.2015