Servicii - 272282-2019

12/06/2019    S111

România-Bucureşti: Servicii de actualizare informatică

2019/S 111-272282

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Număr naţional de înregistrare: 14751237
Adresă: Str. Delea Nouă nr. 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030925
Țară: România
Persoană de contact: Cristiana Stoian, Adrian Leaotă
E-mail: cristiana.stoian@ancom.org.ro, adrian.leaota@ancom.org.ro
Telefon: +40 3372845377-358
Fax: +40 372845599-402
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ancom.org.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Autoritate națională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM

Număr de referinţă: CS06
II.1.2)Cod CPV principal
72540000 Servicii de actualizare informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM conform cerintelor minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: in a 11-a zi inainte de termenul limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru: servicii sub formă de abonament lunar: cantitate minimă – 1 lună; cantitate maximă – 36 luni. Servicii suplimentare de implementare update/corecții software, la cerere: cantitate minimă – 2 update/corecții software; cantitate maximă – 6 update/corecții software. Estimare cantități care ar putea fi solicitate în cadrul unui singur contract subs [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 034 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediile autorităţii contractante din mun. Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de acces la update și corecții pentru licențele VMware deținute de ANCOM (cod CPV: 72540000-2) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în Secţiunea 2: „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 36 luni de la data semnarii de catre ambele parti.

Valoarea estimata fara TVA: 1 034 000,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 27 547,22 RON,

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 330 566,67 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 330 566,67 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minim 1 contract subsecvent/an.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții si, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt următoarele:

— Sorin Mihai Grindeanu –presedinte,

— Eduard-Lucian Lovin –vicepresedinte,

— Bogdan-Cristian Iana –vicepresedinte,

— Gabriela Stanoiu –director, Directia Economica,

— Valentin Bacanu –director, DAA,

— Gemma-Luminita Iosip –sef Departament, DA, DAA,

— Adrian Leaotă –sef SAO, DA, DAA,

— Mirela-Rodica Bejgu – sef Birou, BAR, SAO, DA, DAA,

— Niculae-Catalin Caloiu – expert SAO, DA, DAA,

— Mihaela-Cristiana Stoian –expert SAO, DA, DAA,

— Luminița Tararache – expert SAO, DA, DAA,

— Bogdan Margineanu – sef Serviciu – SJA, DA, DAA,

— Veaceslav Zaporojanu – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Monica Bogatoniu – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Daniela-Ioana Mohora – consilier juridic – SJA,

— Izabela-Francisca Năstase – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Adriana-Ioana Penciu – consilier juridic - SJA, DA, DAA,

— Cătălin-Victor Mitrescu – șef Departament, DIT,

— Daniel-Mircea Iordan – șef Serviciu, SADI, DIT,

— Bogdan-Mircea Petcu – expert, SADI, DIT,

— Claudiu Simion – expert, SADI, DIT,

— Bogdan-Aurelian Prundeanu – tehnician, SADI, DIT,

— Cătălin Ionescu – expert, SADI, DIT,

— Gabriel Cătălin Dumitru – expert, SADI, DIT,

— Constantin Călina – expert SADI, DIT,

— Marilena Rosca – expert CFP, DE,

— Rădița Tănase – expert CFP, DE.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către ofertanți si, daca este cazul, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum și fiecare dintre asociați, terți susținători, subcontractanți care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat etc., din care să rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentării acestora,

— documente prin care se demostrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul),

— declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în documentele achiziției.

Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoţit de traducere autorizată în limba română.

Notă: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

Cerința:

Ofertanții și, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții trebuie să dovedeasc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă denumirea eventualilor subcontractanți și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte, în conformitate cu prevederile art. 55 și ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016. De asemenea, acesta va avea anexat acordul de subcontractare. Eventuale documente justificative care probează cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Nu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A. Ofertele vor fi deschise în SEAP. Reprezentanții ofertanților nu pot fi prezenți la deschidere;

B. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. În cazul extinderii valabilităţii ofertei, garanția de participare va fi prelungita in mod corespunzător. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea valabilității ofertei. Oferta operatorului economic care refuză sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila;

C. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor;

D. Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

E. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. II.2.5:

1) Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale ofertate în RON, fără TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul total în RON, fără TVA, cel mai scazut;

2) În situaţia în care preţurile totale ofertate în RON, fără TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară calculata conform celor precizate mai sus are preţul total cel mai scăzut în RON, fără TVA;

F. Precizări cu privire la garanția de participare: cuantumul este de: 3.300,00 Lei și perioada de valabilitate este cel puţin 190 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta toate cerințele de la pct. III.1.6.a) Garanție de participare din secțiunea referitoare la Instrucțiuni pentru ofertanți;

G. La elaborarea propunerii tehnice se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice din secțiunea referitoare la Instrucțiuni către ofertanți;

H. La elaborarea propunerii financiare se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare din secțiunea referitoare la Instrucțiuni către ofertanți;

I. La elaborarea ofertei se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din secțiunea referitoare la Instrucțiuni către ofertanți.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau Tribunalul București – în termen de 10 zile conform art. 8 alin. (1) lit. a) sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii
Adresă: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030925
Țară: România
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Telefon: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599
Adresă internet: www.ancom.org.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/06/2019