Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 272333-2019

12/06/2019    S111

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 111-272333

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad OOdział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pelc
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347379
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice”

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.138.2019
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej w postaci m.in. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej dla przebudowy autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice od km 71+533 do km 75+200;

b) wykonanie materiałów do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU);

c) wykonanie materiałów do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB)/ o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

d) udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji;

e) pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

2. Planowany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej (podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej).

3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EUR.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31.12.2023 roku, w tym:

Etap I (materiały do DŚU):

Termin I – przekazanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) celem ich weryfikacji na ostatniej radzie technicznej w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy,

Termin II – przekazanie materiałów do DŚU celem ich oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 21 dni od dnia ostatniej rady technicznej,

Termin III – przekazanie materiałów do DŚU celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 14 dni od dnia posiedzenia ZOPI,

Termin IV – przekazanie materiałów do DUŚ celem ich złożenia we właściwym organie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego protokołu z posiedzenia KOPI,

Termin V – przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiającego Raportu Oddziaływania na Środowisko w terminie 1 miesiąc od otrzymania od Zamawiającego informacji o postanowieniu organu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

Etap II ( PB+materiały do PnB/ZRID):

Termin VI – przekazanie kompletu*opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę(PnB) /o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) celem ich weryfikacji na ostatniej radzie technicznej w terminie 60 dni od daty ostateczności DŚU;

Termin VII – przekazanie kompletu*opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji PnB / ZRID celem ich oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 21 dni od dnia ostatniej rady technicznej;

Termin VIII – przekazanie kompletu*opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji PnB / ZRID celem ich oceny na posiedzeniu KOPI w terminie 14 dni od dnia posiedzenia ZOPI;

Termin IX – przekazanie kompletu*opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji PnB / ZRID celem ich złożenia we właściwym Organie w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego protokołu z posiedzenia KOPI.

UWAGA: Przewidywany okres trwania procedury uzyskania decyzji DŚU-6 miesięcy. Termin realizacji całości zamówienia zależy od okresu trwania procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap III (PW + DP):

Termin X – przekazanie kompletu**opracowań projektowych (projekty wykonawcze, dokumentacja przetargowa) celem ich weryfikacji i oceny na posiedzeniu ZOPI w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o wydaniu przez Organ decyzji PnB/ZRID;

Termin XI – przekazanie kompletu**opracowań projektowych (projekty wykonawcze, dokumentacja przetargowa) poprawionych i uzupełnionych zgodnie z ustaleniami ZOPI w terminie 21 dni od dnia posiedzenia ZOPI;

Termin XII – czynności nadzoru autorskiego – przewidywany termin pełnienia nadzoru autorskiego do 31.12.2023 roku;

Termin III – przekazanie materiałów do DŚU celem ich złożenia we właściwym organie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia ZOPI;

Termin VIII – przekazanie kompletu opracowań projektowych stanowiących materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID celem ich złożenia we właściwym Organie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia ZOPI.

Pozostałe informacje o terminie realizacji zamówienia w IDW.

2.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.

— dokumentacji elementów ochrony środowiska (przejścia dla dużych zwierząt) – w zakresie wszystkich asortymentów opisanych w zamówieniu podstawowym,

— dokumentacji przebudowy A18 na odcinku od km około 70+900 do 71+533 – w zakresie wszystkich asortymentów opisanych w zamówieniu podstawowym,

— dodatkowych wizyt w ramach nadzoru autorskiego,

— ponowne zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta branży drogowej / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. sek. II.2.4 pkt. 2

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o określonych poniżej parametrach:

2) Osób – Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania:

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, o których mowa w sek. III.1.3) Wykonawcy wykazują łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2 dokumentacji projektowych (PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o łącznej długości co najmniej 2 km

lub

1 dokumentacji projektowej (PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o długości co najmniej 2 km.

UWAGA:

1. Przez wykonanie (zakończenie) dokumentacji projektowej (PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu;

2. Poprzez określenia należy rozumieć: PB – Projekt Budowlany

2. osób:

I. osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1

Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów;

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie na stanowisku Projektanta branży drogowej lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych (PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o łącznej długości co najmniej 2 km

lub

Doświadczenie na stanowisku Projektanta branży drogowej lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej (PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o długości co najmniej 2 km.

II.osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1

Kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów;

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie na stanowisku Projektanta branży drogowej lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych (PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o łącznej długości co najmniej 2 km

lub

Doświadczenie na stanowisku Projektanta branży drogowej lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej (PB dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej S o długości co najmniej 2 km.

Uwaga:

1.Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.3.2008 r.

2.W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nabycie kwalifikacji do wykonywania funkcji projektanta zgodnie z przepisami kraju, w którym w/w kwalifikacje dana osoba nabyła jest równoważne z uzyskaniem uprawnień budowlanych na terenie Polski.

3.Przez wykonanie (zakończenie) dokumentacji projektowej (PB) należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu

5.Poprzez określenia należy rozumieć: PB – Projekt Budowlany

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. czynności wykonywane przez następujących ekspertów kluczowych: Projektanta branży drogowej.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz.1126 ze zm).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury,o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Okres związania z ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące kryteriów udzielania zamówienia zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019