Usługi - 272417-2020

11/06/2020    S112

Polska-Katowice: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 112-272417

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 094-224785)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Śląskie
Adres pocztowy: ul. Ligonia 46
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Antoni Trzcionka, Arkadiusz Rychter
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Tel.: +48 327740025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.slaskie.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedłużenie aktualnie posiadanego wsparcia serwisowego producenta o 24 miesiące (nr pakietu serwisowego HA5K3PE) dla serwerów HPE ProLiant DL380 Gen9

Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.30.2020.TA
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualnie posiadanego wsparcia serwisowego producenta o 24 miesiące (nr pakietu serwisowego HA5K3PE) dla serwerów HPE ProLiant DL380 Gen9.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 094-224785

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w miesiącach: 10

Powinno być:

Okres w miesiącach: 24

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/08/2020
Powinno być:
Data: 22/08/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: