Usługi - 272609-2016

06/08/2016    S151

Luksemburg-Luksemburg: Program szkoleń statystycznych na rzecz państw EPS Wschód

2016/S 151-272609

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Pieter Everaers
E-mail: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Tel.: +352 4301-36847
Faks: +352 4301-32139
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1563
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: Unit A.5 — (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet building, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Faks: +352 430132139
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1563
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: statystyka.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Program szkoleń statystycznych na rzecz państw EPS Wschód

Numer referencyjny: ESTAT/A/2016/009.
II.1.2)Główny kod CPV
79330000 Usługi statystycne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Program szkoleń statystycznych na rzecz państw EPS Wschód.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 330 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000 Usługi statystycne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis zamówienia:

Głównym celem zamówienia jest zorganizowanie 6 kursów szkoleniowych na temat wybranych dziedzin statystycznych adresowanych konkretnie do krajowych organów statystycznych w państwach EPS Wschód oraz państwach Azji Środkowej. Dalsze informacje udostępniono pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1563

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 330 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2016
Czas lokalny: 16:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Eurostat, room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedstawiciel oferenta musi okazać przewodniczącemu komisji przetargowej pisemne upoważnienie podpisane przez oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2016