Roboty budowlane - 273191-2020

Submission deadline has been amended by:  325618-2020
12/06/2020    S113

Polska-Gdynia: Roboty budowlane

2020/S 113-273191

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. 10 Lutego 24
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Tel.: +48 587612085
Faks: +48 586622841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni

Numer referencyjny: EZP.271.35.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni.” w ramach przedsięwzięcia „ Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia” /Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa 5 zatok autobusowych oraz budowa 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia na CZĘŚCI 1 jest przebudowa 5 zatok autobusowych oraz budowa 5 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni.”

Część 1 obejmuje następujące zadanie:

Zadanie 1: Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01/ul. Morska, kierunek Śródmieście,

Zadanie 2: Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02/ul. Morska, kierunek Cisowa,

Zadanie 3: Zamenhofa/ul. Morska, kierunek Cisowa,

Zadanie 4: Wiejska 01/ul. Morska, kierunek Śródmieście,

Zadanie 5: Wiejska 02/ul. Morska, kierunek Cisowa,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚCI 1 stanowią załączniki:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1a do siwz,

b) Dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 1b do siwz,

c) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 1c do siwz

d) Zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 1d do siwz

e) Wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z

Inwestycją – załącznik 1e

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część 1:

Wadium – 54 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Część 1 - 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa 3 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa 3 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni.”

Część 2 obejmuje następujące zadania:

Zadanie 7: Hutnicza Estakada 01/Estakada Kwiatkowskiego kierunek Morska,

Zadanie 8: Hutnicza Estakada 02/Estakada Kwiatkowskiego kierunek Obłuże,

Zadanie 9: Hutnicza Estakada 04/Hutnicza kierunek Rumia,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚCI 2 stanowią załączniki:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 2a do siwz,

b) Dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 2b do siwz,

c) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 2c do siwz

d) Zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 2d do siwz

e) Wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z

Inwestycją – załącznik 2e

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część 2:

Wadium – 30 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Część 2 - 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa 2 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa 2 zatok autobusowych oraz budowa 3 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni.”

Część 3 obejmuje następujące zadania:

Zadanie 6: Obłuże Centrum 05/Estakada Kwiatkowskiego kierunek Morska,

Zadanie 10: Cechowa 02/ul. Unruga, kierunek Śródmieście,

Zadanie 12: Kilińskiego 01/ul. Władysława IV, kierunek Gdynia Dworzec Główny PKP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚCI 3 stanowią załączniki:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 3a do siwz,

b) Dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 3b do siwz,

c) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót - załącznik 3c do siwz

d) Zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 3d do siwz

e) Wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z

Inwestycją – załącznik 3e

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część 3:

Wadium – 24 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Część 3 - 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa 1 zatoki autobusowej oraz budowa 1 tablicy informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa 1 zatoki autobusowej oraz budowa 1 tablicy informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni.

Część 4 obejmuje następujące zadania:

Zadanie 11: Kilińskiego 02/ul. Władysława IV, kierunek Wzgórze Świętego Maksymiliana,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚCI 4 stanowią załączniki:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik 4a do siwz,

b) Dokumentacja projektowa organizacji ruchu – załącznik 4b do siwz,

c) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem i specyfikacjami robót – załącznik 4c do siwz

d) Zestawienie wartości kosztorysów – załącznik 4d do siwz

e) Wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy w związku z

Inwestycją – załącznik 4e

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część 4:

Wadium – 12 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Część 4 - 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Składanie na wezwanie Zamawiającego:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm), o treści odpowiadającej załącznikowi nr 8 do siwz.

1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP, składa dokum. zgodnie z § 7Rozp. MR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokum., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126 ze zm.) oraz Rozdz.7 pkt 2.1 do 2.2 SIWZ.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokum. wymienionych w § 5pkt 1-6 i pkt 9 Rozp. RM.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn.zm.) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udz. zam.o treści odp. zał. nr 4 do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dot. III. 1.3 cd.

Oraz skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia następujących osób:

Część 1:

1 osoby na stanowisko kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w tym na drogach klasy G - głównych, w specjalności inżynieryjnej drogowej

1 osoby na stanowisko kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1 osoby /co najmniej/ na stanowisku kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania określonymi robotami budowlanymi tj. obejmujące co najmniej telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych i telekomunikację radiową w zakresie nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych.

Część 2:

1 osoby na stanowisko kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w tym na drogach klasy Z - zbiorcze, w specjalności inżynieryjnej drogowej

1 osoby na stanowisko kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

1 osoby /co najmniej/ na stanowisku kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania określonymi robotami budowlanymi tj. obejmujące co najmniej telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych i telekomunikację radiową w zakresie nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych.

Część 3:

1 osoby na stanowisko kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w tym na drogach klasy Z - zbiorcze, w specjalności inżynieryjnej drogowej

1 osoby na stanowisko kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1 osoby /co najmniej/ na stanowisku kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania określonymi robotami budowlanymi tj. obejmujące co najmniej telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych i telekomunikację radiową w zakresie nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych.

Dla części 4:

1 osoby na stanowisko kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w tym na drogach klasy Z - zbiorcze, w specjalności inżynieryjnej drogowej

1 osoby na stanowisko kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1 osoby /co najmniej/ na stanowisku kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych osób w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, pod warunkiem, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

Część 1

Wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 robotę budowlaną o wartości minimum

1 000 000,00 zł netto, związaną z budową lub przebudową, lub remontem nawierzchni dróg lub ulic lub placów lub zatok przystankowych, obejmującą wykonanie nawierzchni betonowej.

Część 2

Wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót budowlanych o wartości minimum

700 000,00 zł netto każda, związanych z budową lub przebudową, lub remontem nawierzchni dróg lub ulic lub placów lub zatok przystankowych, obejmującą wykonanie nawierzchni betonowej.

Część 3

Wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót budowlanych o wartości minimum

600 000,00 zł netto każda, związanych z budową lub przebudową, lub remontem nawierzchni dróg lub ulic lub placów lub zatok przystankowych, obejmującą wykonanie nawierzchni betonowej.

Część 4

Wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót budowlanych o wartości minimum

300 000,00 zł netto każda, związanych z budową lub przebudową, lub remontem nawierzchni dróg lub ulic lub placów lub zatok przystankowych, obejmującą wykonanie nawierzchni betonowej.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga wykazania robót budowlanych spełniających sumę warunków poszczególnych części.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6a / 6b / 6c / 6d do siwz.

II. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przyjmie:

a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III. Ochrona danych osobowych

Informacja przedst. zgodnie z art. 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r.w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[RODO] (Dz.U. UE L 2016.119.1):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10Lutego 24, POLSKA, tel. +48 587612000, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) iod@zdiz.gdynia.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podst. art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004r.Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ust. określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, POLSKA dot. przetw. przek. danych osobowych niezgodnie z RODO

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Uzasadnienie faktyczne: Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 12.03.2020 r., sygn. 2020/S 051-119981

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 051-119981
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne poprzez transmisję online. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert wyłącznie poprzez transmisję on - line pod linkiem:

https://linkd.pl/2df2

Lub linkiem alternatywnym:

https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty składane z Ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod nr EZP.271.35.2020 w „Załącznikach do postępowania”

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 iust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2. Zamawiający zastosuje 24aa Pzp.

3. Dokumenty składane z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego stanowi zał. 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD jest dostępne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający ogranicza wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, co oznacza, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV.

2) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów. Przykł. wzór zob. stanowi zał. 3 do SIWZ. Zam. wymaga, aby składany dok. określał w szczególności informacje, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1-4 RM.

3) Form. Oferta, wg wzoru, o treści odpowiadającej zał.1 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA.

4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5) Kosztorysy ofertowe, wg Przedmiarów robót, stanowiących odpowiednio załączniki 1c, 2c 3c, 4c do SIWZ, na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.

6) Zestawienie wartości kosztorysów, wg wzorów stanowiących odpowiednio załączniki 1d,2d,3d,4d do SIWZ.

7) Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Dok. składane na wezwanie Zam.: a) wykaz robot bud. wg zał. 5 do SIWZ, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1 RM, b) wyk. os., wg zał. 6 do SIWZ, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 10 RM.

5. Szczeg. inf. dot. post., w tym war. udziału i składanych dok. znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

6. Skróty zastosowane w ogłoszeniu: Pzp - ustawa z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), RM - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zam. od wykonawcy w postęp. o udzielenie zam. (Dz.U. z2016 r. poz. 1126 ze zm). KRK - Krajowy Rejestr Karny, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, US - Urząd Skarbowy, RP - Rzeczpospolita Polska.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020