Roboty budowlane - 273546-2019

12/06/2019    S111    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bełchatów: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

2019/S 111-273546

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Muszalska - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-115 Nowe Czarnowo 76
Tel.: +48 918224251
E-mail: joanna.muszalska@gkpge.pl
Faks: +48 918224470
Kod NUTS: PL428

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgegiek.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgegiek.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45251000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42112100
42112300
42162000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10 zgodnie z projektem Kontraktu – Część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch Bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny Bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych w Okresie Umowy w rozumieniu Części IV SIWZ, w zakresie opisanym w Części II oraz IV SIWZ. Układ technologiczny planowanych Bloków będzie oparty na układzie jedno-wałowego (single-shaft) rozwiązania – tzw. bloku gazowo-parowego pracującego w cyklu kombinowanym (CCGT) i składającego się z następujących jednostek wytwórczych (każdy): turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego, turbiny parowej kondensacyjnej. Wymaga się, aby Bloki zostały zaprojektowane i wykonane, jako jednostki z turbinami gazowymi opalanymi gazem ziemnym wysokometanowym. Wymaga się, aby obydwie jednostki wytwórcze posiadały w przyszłości zdolność kogeneracyjnego wytwarzania ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego (w postaci wody sieciowej) na potrzeby lokalnego rynku ciepła. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wydzielonym terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów energetycznych PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty w Części II, III oraz IV SIWZ.

Zamawiający określa wymagania związane z realizacją Zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy:

a) Wykonawca przyjmując do realizacji Zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące czynności opisane w Części III i IV SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Wskaźnik efektywności techniczno - ekonomicznej (f) / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 191
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres Prawa opcji obejmuje zabudowę instalacji samostartu dla umożliwienia uruchomienia jednego z Bloków bez zasilania w energię elektryczną z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Instalacja samostartu będzie posiadać zdolność do uruchomienia Bloku wg uzgodnionego z Operatorem Sieci Przesyłowej planu i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowość do realizacji poleceń Operatora Sieci Przesyłowej. Kwestie dotyczące Prawa opcji zostały szczegółowo opisane w projekcie Kontraktu – Część III SIWZ, w szczególności w Artykule 23.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego wskazane są w zakładce FAQ/Baza Wiedzy oraz pod linkiem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe w Instrukcji dla Wykonawcy „Podpis elektroniczny – konfiguracja; składanie postąpień aukcyjnych” a także w „Zasadach korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE”.

Szczegółowe informacje w pkt 26 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 10.2. Części I SIWZ oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 10.6. Części I SIWZ.

II. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą, aktualnego na dzień składania Ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 Ustawy PZP, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, a plik musi być opatrzony Podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 16 i 17 Części I SIWZ. Wzór JEDZ w postaci pliku .xml stanowi Załącznik nr 2 do Części I SIWZ, a w postaci pliku .pdf stanowi Załącznik nr 2a do Części I SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

III. Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i określonych w pkt 12 Części I SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej określone przez Zamawiającego warunki.

IV. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu o których mowa w pkt 10.6. Części I SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

V. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z Ofertą w szczególności Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór Zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do Części I SIWZ.

VI. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach i okresach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.

VII. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, może przedstawić wraz z Ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.

VIII.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt VII powyżej.

IX. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóca konkurencji.

Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 10.2. Części I SIWZ oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 10.6. Części I SIWZ dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego powyżej będą wskazywać wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć kwoty w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP danej waluty w stosunku do PLN ogłaszanego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek muszą spełniać łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

b) których średnie przychody netto ze sprzedaży (roczne przychody netto ustalone na podstawie pozycji A rachunku zysków i strat) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniosły nie mniej niż 700 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku Wykonawców posiadających przychody w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać co najmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wyciąg z SIWZ:

12.5. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, wezwie Wykonawców, których Oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów:

12.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

12.5.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;

12.5.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

12.5.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa każdy Wykonawca za siebie.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

12.5.5. wykazu robót budowlanych spełniających wymóg określony w punkcie 10.6.1. ppkt a) Części I SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Wzór wykazu robót budowlanych stanowić będzie załącznik do wezwania, o którym mowa w pkt 12.5. Części I SIWZ.

12.5.6. wykazu usług spełniających wymóg określony w punkcie 10.6.1. ppkt b) Części I SIWZ, które Wykonawca wykonywał lub wykonuje przez okres co najmniej 5 (pięciu) kolejnych lat przypadających w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane z zaznaczeniem, że zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowić będzie załącznik do wezwania, o którym mowa w pkt 12.5. Części I SIWZ.

12.5.7.informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 350 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania Ofert w Postępowaniu;

12.5.8. rachunku zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności, z których wynikać będą roczne przychody netto ze sprzedaży za okres jak w zdaniu poprzednim.

Z uwagi na limit znaków pozostałe informacje zawarte są w części III.1.3) Ogłoszenia oraz w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 10.2. Części I SIWZ oraz spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 10.6. Części I SIWZ tj. posiadania zdolności technicznej, Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował: zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji bloku gazowo-parowego o mocy turbiny gazowej minimum 250 MWe brutto w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) lub jednowałowych (single-shaft); oraz

b) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie – wykonali lub wykonują co najmniej 1 (jedno) zamówienie realizowane przez okres co najmniej 3 (trzech) kolejnych lat, polegające na świadczeniu serwisu dla turbiny gazowej o mocy minimum 250 MWe brutto w rozwiązaniach wielowałowych (multi-shaft) lub w układzie jednowałowym (single-shaft). Jeżeli zamówienie jest nadal wykonywane przez Wykonawcę to wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że upłynął już 3 (trzyletni) okres kolejnych lat wykonywania zamówienia, tj. świadczenia usługi serwisowej.

Zamawiający zaznacza, że na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w lit. a) oraz lit. b) Wykonawca może wykazać się zrealizowaniem osobnych zamówień obejmujących zakres określony w lit. a) i b) lub jednym zamówieniem obejmującym całość zakresów określonych w lit a) i lit b).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane w lit. a) oraz lit. b) muszą spełniać łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy informacji zawartych w Części III.1.2) Ogłoszenia

Wyciąg z SIWZ:

12.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

12.6.1. w pkt 12.5.1. Części I SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp;

12.6.2. w pkt 12.5.2 Części I SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

12.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.6.1. i pkt 12.6.2 Części I SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.

12.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.6. Części I SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.7 Części I SIWZ stosuje się.

12.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12.5.1. Części I SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 12.6.1. Części I SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 12.7 Części I SIWZ stosuje się.

Informacje dodatkowe:

— ponadto Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące formy i zasad składania ofert, oświadczeń i dokumentów zostały określone w Części I SIWZ,

— postępowanie prowadzone będzie na platformie przetargowej pod adresem https://swpp2.gkpge.pl/. Instrukcje dotyczące obsługi platformy są pod adresem https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe,

— w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Dodatkowo szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się w załączniku nr 5 do Części I SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu i klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Części I SIWZ,

— przedmiotowe postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GKPGE, dostępnych na: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, postanowienia Ustawy PZP oraz kodeksu cywilnego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 25 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów i 00/100).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu i Umowy Serwisowej w wysokości odpowiednio 10 % ceny całkowitej Kontraktu oraz Umowy Serwisowej. Szczegółowe wymogi dotyczące zabezpieczenia zostały zawarte w art. 16 Części III SIWZ oraz art. 10 Części IV SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki finansowe oraz sposób płatności Zamawiający określił w Części III SIWZ (Kontrakt - projekt) oraz Części IV SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy Serwisowej).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Kontaktu i Umowy Serwisowej; muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Kontaktu i Umowy Serwisowej, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, zakres umocowania; przed zawarciem Kontraktu Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców uwzględniającej wymagania zawarte w Części III SIWZ, a odnoszące się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy załączyć JEDZ każdego z Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora postępowania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, Budynek BUT – sala konferencyjna A, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 86 Ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ:

1. Zamawiający przewiduje zwołanie Zebrania Wszystkich Wykonawców w dniu 26.6.2019 r. od godz. 9:00.

2. Składając Ofertę Wykonawca przedkłada:

a) wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE formularz ofertowy;

b) wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia). Wadium w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zgodnie z pkt 13.4 Części I SIWZ);

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej Podpisem elektronicznym;

d) wypełnione Załączniki do Kontraktu:

— Załącznik nr 3, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11 oraz Załączniki do Umowy Serwisowej,

— Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 13.

Szczegółowo wg wytycznych zawartych w treści poszczególnych Załączników do Kontraktu (Część III SIWZ) oraz Załączników do Umowy Serwisowej (Część IV SIWZ) oraz dokumenty wymienione w treści przedmiotowych Załączników;

e) Zobowiązanie innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a Ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 11.2. Części I SIWZ – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Części I SIWZ;

f) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, w tym do podpisania Oferty, jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, lub dostępnych na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 Ustawy Pzp;

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Kontraktu oraz Umowy Serwisowej. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwa należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

4. dotyczy Części II.2.7) Ogłoszenia - Przedmiot Kontraktu powinien zostać zrealizowany w terminie do 11.12.2023 r., natomiast czas trwania Umowy Serwisowej określono w pkt 6.1 Istotnych Postanowień Umowy Serwisowej – Część IV SIWZ.

5. Okres związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE: https://swpp2.gkpge.pl

7. Treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie: https://www.swpp2.gkpge.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp (art. 179-198g). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania na adres wskazany w pkt 15.7. SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019