Dostawy - 274024-2020

12/06/2020    S113

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 113-274024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maczuga
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 184423569

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”

Numer referencyjny: ZP.271.04.2020.1022
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 336 020.13 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń elektronicznych oraz innego wyposażenia biurowego na potrzeby projektu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30237270 Torby na komputery przenośne
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30232100 Drukarki i plotery
32420000 Urządzenia sieciowe
38600000 Przyrządy optyczne
38652100 Projektory
30195800 Szyny lub uchwyty do zawieszania
38653400 Ekrany projekcyjne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
48321000 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18; Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1; Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38320000 Stoły kreślarskie
39100000 Meble
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39134000 Meble komputerowe
39151200 Stoły robocze
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18; Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1,

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni podstaw konstrukcji maszyn i pracowni transportowej w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22472000 Podręczniki instrukcyjne
22121000 Wydawnictwa techniczne
34999400 Modele w skali
34152000 Symulatory szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu blacharni w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38300000 Przyrządy do pomiaru
43414000 Szlifierki
42662000 Sprzęt spawalniczy
42132100 Siłowniki zaworowe
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
42623000 Frezarki
34326200 Podnośniki samochodowe
44512940 Zestawy narzędziowe
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu lakierni w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42123000 Sprężarki
42924300 Urządzenia natryskowe
43414000 Szlifierki
44316400 Drobne artykuły metalowe
44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu spawalni w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne
42662100 Elektryczny sprzęt spawalniczy
39151200 Stoły robocze
43414000 Szlifierki
43800000 Urządzenia warsztatowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
43800000 Urządzenia warsztatowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
42111000 Silniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 - zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w ZSS w Nowym Sączu.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31300000 Drut i kabel izolowany
31340000 Akcesoria do kabli izolowanych
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
38300000 Przyrządy do pomiaru
39162100 Pomoce dydaktyczne
42661000 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
30237280 Akcesoria zasilające
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31210000 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31224100 Wtyki i gniazda
31224810 Przedłużacze
31430000 Akumulatory elektryczne
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
38342000 Oscyloskopy
39162110 Sprzęt dydaktyczny
43800000 Urządzenia warsztatowe
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
44315300 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni diagnostyki w ZSS w Nowym Sączu

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
38300000 Przyrządy do pomiaru
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
38600000 Przyrządy optyczne
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42920000 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Sącz: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Tadeusza Rejtana 18;

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni CNC w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42621000 Tokarki
42670000 Części i akcesoria do obrabiarek
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 11 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni CNC w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
42120000 Pompy i sprężarki
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42670000 Części i akcesoria do obrabiarek
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 12 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego w CKZ (dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38300000 Przyrządy do pomiaru
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 13 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej w CKZ (dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000 Sprzęt spawalniczy
38300000 Przyrządy do pomiaru
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
42120000 Pompy i sprężarki
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
42600000 Obrabiarki
42636000 Prasy
42650000 Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
42661000 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
42920000 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące
43414000 Szlifierki
43800000 Urządzenia warsztatowe
44315300 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44400000 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 14 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni automatyki przemysłowej w CKZ (dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
38300000 Przyrządy do pomiaru
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31680000 Elektryczne artykuły i akcesoria
31300000 Drut i kabel izolowany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 15 – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w CKZ (dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31100000 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31300000 Drut i kabel izolowany
31340000 Akcesoria do kabli izolowanych
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
38300000 Przyrządy do pomiaru
38342000 Oscyloskopy
39100000 Meble
43800000 Urządzenia warsztatowe
44315300 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44500000 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1–1.15 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19 Nazwa Beneficjenta: miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158796
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.04.2020.1022
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1 – zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń elektronicznych oraz innego wyposażenia biurowego na potrzeby projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2 – zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni podstaw konstrukcji maszyn i pracowni transportowej w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Inprosystem Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP PL5472061885
Adres pocztowy: al. Armii Krajowej 80
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-316
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 320.35 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 271.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Część 4 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu blacharni w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Część 5 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu lakierni w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7342941318
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 14
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 901.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Część 6 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do działu spawalni w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Część 7 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” Marek Kowalski
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 753 000 35 01
Adres pocztowy: ul. Lipowa 1
Miejscowość: Otmuchów
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-385
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 63 627.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 62 545.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

Część 8 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Część nr: 9
Nazwa:

Część 9 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni diagnostyki w ZSS w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Część nr: 10
Nazwa:

Część 10 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni CNC w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Część nr: 11
Nazwa:

Część 11 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni CNC w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Część nr: 12
Nazwa:

Część 12 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PHU Faktor Piotr Pachczyński
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7641012963
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 006.71 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 45 452.19 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Część nr: 13
Nazwa:

Część 13 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni obróbki ręcznej w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 14
Część nr: 14
Nazwa:

Część 14 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni automatyki przemysłowej w CKZ (dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 15
Część nr: 15
Nazwa:

Część 15 – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w CKZ (Dawniej ZPKZ) w Nowym Sączu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb – przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp zgodnie z rozd. VIII SIWZ.

Składana oferta musi zawierać:

1) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s.16);

2) Załącznik nr 3 do SIWZ – prawidłowo wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy;

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie;

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w forma elektronicznej;

6) Załącznik nr 4 – podpisany wzór umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:

1) Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 to jest: dokumenty wymienione w rozdz. XI. pkt 9.2 SIWZ. Należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wskazanym w SIWZ, dla każdej części zamówienia (rozdz. XI).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020