Usługi - 274332-2020

12/06/2020    S113

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

2020/S 113-274332

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szajkowska, Dział zamówień publicznych UW ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II piętro)
E-mail: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225523240

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.uw.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”

Numer referencyjny: DZP-361-39/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część I. Dotyczy obszarów – ESS/MSS, PY, PA, OM, TM, POL-on.

Część II. Dotyczy obszarów – FI, FIAA, MM, SD, CO, PS, RE, PM.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I. Dotyczy obszarów – ESS/MSS, PY, PA, OM, TM, POL-on

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I. Dotyczy obszarów – ESS/MSS, PY, PA, OM, TM, POL-on.

1. Przedmiot zamówienia:

W zakresie powierzonych Wykonawcy obszarów Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji usług:

a) utrzymanie sprawności działania posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji biznesowej systemu: (i) usuwanie usterek, (ii) usuwanie błędów istotnych oraz (iii) usuwanie awarii zgłaszanych przez Zamawiającego;

b) dostosowywanie posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu do aktualizacji udostępnianych przez producenta platformy aplikacyjnej (SAP);

c) dostosowanie wraz z aktualizacją posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

d) dostosowywanie posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu realizowane zgodnie z określonym przez Zamawiającego katalogiem standardowych zadań rozwojowych;

e) dostosowywanie posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu realizowane jako sukcesywne prace konsultacyjno-wdrożeniowe zlecane przez Zamawiającego zgodnie z potrzebami, rozliczane godzinowo, w łącznym wymiarze do 2 500 godzin roboczych w całym okresie trwania umowy;

f) zapewnianie pracownikom Zamawiającego asysty zdalnej, w łącznym wymiarze do 250 godzin roboczych w całym okresie trwania umowy;

g) zapewnianie pracownikom Zamawiającego warsztatów w siedzibie Zamawiającego, w łącznym wymiarze do 250 godzin roboczych w całym okresie trwania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia /D/ / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II. Dotyczy obszarów – FI, FIAA, MM, SD, CO, PS, RE, PM

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Przedmiot zamówienia:

a) utrzymanie sprawności działania posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji biznesowej systemu: (i) usuwanie usterek, (ii) usuwanie błędów istotnych oraz (iii) usuwanie awarii zgłaszanych przez Zamawiającego;

b) dostosowywanie posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu do aktualizacji udostępnianych przez producenta platformy aplikacyjnej (SAP);

c) dostosowanie wraz z aktualizacją posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

d) dostosowywanie posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu realizowane zgodnie z określonym przez Zamawiającego katalogiem standardowych zadań rozwojowych;

e) dostosowywanie posiadanej przez Zamawiającego konfiguracji systemu realizowane jako sukcesywne prace konsultacyjno-wdrożeniowe zlecane przez Zamawiającego zgodnie z potrzebami, rozliczane godzinowo, w łącznym wymiarze do 2 500 godzin roboczych w całym okresie trwania umowy;

f) zapewnianie pracownikom Zamawiającego asysty zdalnej, w łącznym wymiarze do 250 godzin roboczych w całym okresie trwania umowy;

g) zapewnianie pracownikom Zamawiającego warsztatów w siedzibie Zamawiającego, w łącznym wymiarze do 250 godzin roboczych w całym okresie trwania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia /D/ / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Wycena katalogu standardowych zadań rozwojowych /W/ / Waga: 25
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Określenie warunków:

A. Dotyczy części nr 1 oraz części nr 2:

Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaną, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na wdrożeniu lub utrzymaniu i rozwoju platformy aplikacyjnej w instytucji sektora finansów publicznych. W przypadku wykazania usługi polegającej na utrzymaniu i rozwoju platformy aplikacyjnej w jednostce sektora finansów publicznych okres jej realizacji nie może być krótszy niż dziesięć miesięcy a w przypadku usługi nadal realizowanej okres jej realizacji nie może być krótszy niż dziesięć miesięcy przed terminem składania ofert.

B. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Dotyczy części nr 1 oraz części nr 2:

Wykonawca wykaże co najmniej jedną usługę wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaną, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na wdrożeniu lub utrzymaniu i rozwoju platformy aplikacyjnej w instytucji sektora finansów publicznych. W przypadku wykazania usługi polegającej na utrzymaniu i rozwoju platformy aplikacyjnej w jednostce sektora finansów publicznych okres jej realizacji nie może być krótszy niż dziesięć miesięcy a w przypadku usługi nadal realizowanej okres jej realizacji nie może być krótszy niż dziesięć miesięcy przed terminem składania ofert.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty dotyczącą części 1 oraz części 2 może legitymować się tym samym doświadczeniem i może złożyć jeden „wykaz usług”.

B. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dotyczy części nr 1:

a) dla każdego z obszarów PY, PA, OM, TM Wykonawca wskaże co najmniej 2 konsultantów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających 36 miesięczne doświadczenie zawodowe we wdrażaniu danego obszaru SAP we wskazanym wyżej obszarze wraz ze wskazaniem nazwy instytucji sektora HER (Higher Education and Research), dla których konsultant realizował zakończone wdrożenia danego obszaru SAP oraz ze wskazaniem instytucji realizujących wieloetatowe zatrudnienie;

b) dla każdego z obszarów PA/POL-on, ESS/MSS Wykonawca wskaże co najmniej 2 konsultantów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających 12 miesięczne doświadczenie zawodowe we wdrażaniu danego obszaru SAP we wskazanym wyżej obszarze wraz ze wskazaniem nazwy instytucji sektora HER (Higher Education and Research), dla których konsultant realizował zakończone wdrożenia danego obszaru SAP oraz ze wskazaniem instytucji realizujących wieloetatowe zatrudnienie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dotyczy części nr 2:

a) dla każdego z obszarów FI, FIAA, MM, CO, PS Wykonawca wskaże co najmniej 2 konsultantów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających 36 miesięczne doświadczenie zawodowe we wdrażaniu danego obszaru SAP we wskazanym wyżej obszarze wraz ze wskazaniem nazwy instytucji sektora HER (Higher Education and Research), dla których konsultant realizował zakończone wdrożenia danego obszaru SAP oraz ze wskazaniem instytucji realizujących wieloetatowe zatrudnienie;

b) dla obszaru PM Wykonawca wskaże co najmniej 2 konsultantów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających 12 miesięczne doświadczenie zawodowe we wdrażaniu danego obszaru SAP we wskazanym wyżej obszarze wraz ze wskazaniem nazwy instytucji sektora HER (Higher Education and Research), dla których konsultant realizował zakończone wdrożenia danego obszaru SAP oraz ze wskazaniem instytucji realizujących wieloetatowe zatrudnienie;

c) dla każdego z obszarów SD i RE Wykonawca wskaże co najmniej 2 konsultantów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia posiadających 24 miesięczne doświadczenie zawodowe we wdrażaniu danego obszaru SAP we wskazanym wyżej obszarze wraz ze wskazaniem nazwy instytucji sektora HER (Higher Education and Research), dla których konsultant realizował zakończone wdrożenia danego obszaru SAP oraz ze wskazaniem instytucji realizujących wieloetatowe zatrudnienie.

Uwaga! Dotyczy części nr 1 oraz części nr 2:

— dopuszcza się możliwość łączenia funkcji konsultanta przy wielu obszarach w taki sposób, żeby do każdego obszaru przypisane były co najmniej dwie osoby,

— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wymagana liczba osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego sumuje się,

— Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca skierował do realizacji te same osoby do części nr 1 oraz części nr 2, o ile spełniają one wymogi określone dla obu części zamówienia,

— w trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić osobę wskazaną w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia dla części 1 i/lub 2, o ile nowa osoba będzie posiadała co najmniej tyle punktów w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia /D/” ile otrzymała osoba pierwotnie uwzględniona w tym wykazie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentacją postępowania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg – w Dziale zamówień publicznych Uniwersytetu Warszawskiego – budynek przy ul. Karowej 20, Warszawa, POLSKA, II piętro, p. 213.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców / osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020