Usługi - 274338-2020

12/06/2020    S113

Polska-Kraków: Usługi odwzorowania cyfrowego

2020/S 113-274338

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Krakowski
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: al. Słowackiego 20
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Sykut, Anna Kondracka
E-mail: zp@powiat.krakow.pl
Tel.: +48 123979105
Faks: +48 126335294

Adresy internetowe:

Główny adres: http://powiat.krakow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/spwk
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca

Numer referencyjny: GKiK/ZP-1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca realizowanych w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego”.

2. Zamówienie udzielane jest w trzech częściach:

1) część 1 – gmina Wielka Wieś,

2) część 2 – gmina Zabierzów,

3) część 3 – gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w warunkach technicznych dla poszczególnych części, stanowiących załączniki od nr 9 do nr 11 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 403 029.07 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Wielka Wieś

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354300 Usługi badań katastralnych
71354000 Usługi sporządzania map
71355100 Usługi fotogrametryczne
79999100 Usługi skanowania
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat krakowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Wielka Wieś. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia i gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 900 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 351
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0062/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Zabierzów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354300 Usługi badań katastralnych
71354000 Usługi sporządzania map
71355100 Usługi fotogrametryczne
79999100 Usługi skanowania
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat krakowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Zabierzów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia i gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 993 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 367
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0062/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
71354300 Usługi badań katastralnych
71354000 Usługi sporządzania map
71355100 Usługi fotogrametryczne
79999100 Usługi skanowania
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat krakowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia i gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 469 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 367
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0062/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W zakresie doświadczenia zawodowego (dla całego zamówienia, niezależnie od liczby części, na które zostanie złożona oferta):

warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonywanych w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym co najmniej jednej obejmującej modernizację ewidencji gruntów i budynków dla min. 8 000 (słownie: osiem tysięcy) działek ewidencyjnych.

B) W zakresie kadry technicznej (dla każdej części zamówienia):

warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie warunku dysponowania wykwalifikowaną kadrą techniczną liczba wskazanych przez Wykonawcę osób będzie sumowana w zależności od liczby części, na które Wykonawca złoży ofertę (po dwie osoby w każdej części zamówienia).

Uwaga: osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia zawodowe, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawana kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z § 15 wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

4. Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty zamówienia brutto w każdej części zamówienia.

5. Każda część będzie realizowana w 3 modułach. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy i jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja prowadzona będzie na platformie Cisco Webex Meetings pod adresem: https://powiatkrakow.webex.com/meet/zp Emisja rozpocznie się dnia 16 lipca 2020 r. o godz. 11.15.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu przy użyciu kart dwóch użytkowników wewnętrznych.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamów.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w systemie informację z otwarcia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości: 6 000,00 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdz. IX SIWZ.

2. Uwaga do sekcji IV.2.6 – okres związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym należy podać:

a) cenę brutto za wykonanie danej części zamówienia (w zł);

b) okres rękojmi i gwarancji;

2) oświadczenie JEDZ, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ, w sposób i zakresie tam opisanym;

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia JEDZ – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo to wymaga zachowania postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy. Dokument wymaga zachowania postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5) dowód wniesienia wadium, w formie opisanej w rozdziale IX SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej. Wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

1) informacja z KRK;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika US;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

5) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

6) wykaz wykonanych usług;

7) wykaz osób.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

7. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy.

8. Wartość zamówienia wskazana w sekcji II.1.5 ogłoszenia to całkowita wartość zamówienia. Zamawiający udziela zamówienia w częściach. Obecne postępowanie dotyczy jednostek ewidencyjnych Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca. Postępowanie dotyczące jednostki ewidencyjnej Jerzmanowice-Przeginia będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania.

9. Uwaga do sekcji III.2.7 odpowiednio do części 1, 2, 3 zamówienia „okres obowiązywania”: zamówienie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji (załącznik nr 8 do SIWZ), który zawiera planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia prac.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2020