Usługi - 274394-2020

12/06/2020    S113

Polska-Warszawa: Usługi rozbudowy oprogramowania

2020/S 113-274394

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Szymanowska, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSM.

Numer referencyjny: C/77/20/DI/B/38
II.1.2)Główny kod CPV
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu Centralny Service Desk posiadanego przez zamawiającego, funkcjonującego w oprogramowaniu HPSM.

2. Wykonawca w ramach usługi wsparcia i rozwoju jest zobowiązany do świadczenia Usługi Asysty technicznej oraz świadczenia usługi zleceń dedykowanych, obejmującej maksymalnie 9 000 roboczogodzin.

3. W ramach wykonywanych usług/wytworzonych produktów, wykonawca zobowiąże się do modyfikacji i aktualizacji opracowań i dokumentacji systemu CSD zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia określony w ust. 2 realizowany będzie jako zamówienie podstawowe.

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego dokonywanie dedykowanych zmian w systemie CSD zamawiającego, obejmujące maksymalnie 4 500 roboczogodzin.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym założenia obejmujące zakres i wymagania, oraz sposobu jego realizacji zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu Centralny Service Desk posiadanego przez zamawiającego, funkcjonującego w oprogramowaniu HPSM.

2. Wykonawca w ramach usługi wsparcia i rozwoju jest zobowiązany do:

2.1. świadczenia usługi asysty technicznej poprzez:

2.1.1. udostępnianie zamawiającemu nowych wersji, aktualizacji i poprawek oprogramowania HPSM,

2.1.2. uprawnienie zamawiającego do instalowania ww. wersji, aktualizacji i poprawek oprogramowania HPSM,

2.1.3. uprawnienie zamawiającego do korzystania z ww. wersji, aktualizacji i poprawek oprogramowania HPSM,

2.1.4. przekazywanie zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielenie licencji na nowych wersjach, aktualizacjach i poprawkach oprogramowania HPSM,

2.1.5. zgłaszanie w imieniu zamawiającego do producenta oprogramowania HPSM błędów i zapytań do użytkowanego przez zamawiającego oprogramowania HPSM i uzyskiwanie rozwiązań,

2.1.6. udostępnianie zamawiającemu wszelkiej publikowanej dokumentacji firmowej producenta oprogramowania HPSM,

2.1.7. usuwanie przez wykonawcę błędów oprogramowania HPSM zamawiającego oraz implementacji aktualizacji i poprawek oprogramowania HPSM oraz nowych wersji tego oprogramowania,

2.2. świadczenia usługi zleceń dedykowanych, obejmującej maksymalnie 9 000 roboczogodzin, w zakresie:

2.2.1. migracji systemu CSD zamawiającego do wyższych wersji oprogramowania HPSM, w tym przeprowadzanie migracji wszystkich zgromadzonych w systemie CSD zamawiającego na dzień migracji danych (dane systemowe, słownikowe, użytkowe, organizacyjne, dane baz zgłoszeń/incydentów/wniosków/problemów, w tym parametrów) oraz dostosowanie realizowanych raportów z systemu CSD w systemie raportowania zamawiającego funkcjonującym w narzędziu MS SQL Server Reporting Services,

2.2.2. dostosowania funkcjonalności systemu CSD do bieżących potrzeb zamawiającego (w tym, w razie potrzeby, wytworzenie odpowiedniego oprogramowania),

2.2.3. modyfikacji konfiguracji, analizy wydajności oraz optymalizacji funkcjonowania systemu CSD,

2.2.4. prowadzenia testów wydajnościowych,

2.2.5. utrzymania, modyfikacji, projektowania i implementacji mechanizmów integracyjnych,

2.2.6. modyfikacji i tworzenia nowych raportów z funkcjonowania systemu CSD w systemie raportowania zamawiającego opartym o narzędzie MS SQL Reports (obecnie w wersji 2014),

2.2.7. tworzenia i aktualizacji każdej dokumentacji systemu CSD,

2.2.8. prowadzenia warsztatów na rzecz zamawiającego.

3. Szczegółowe założenia obejmujące zakres i wymagania oraz informacje związane z realizacją zamówienia, określają: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 do Wzoru umowy (załącznik I do SIWZ).

4. W ramach wykonywanych usług/wytworzonych produktów, wykonawca zobowiąże się do modyfikacji i aktualizacji opracowań i dokumentacji systemu CSD zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia określony w ust. 2 realizowany będzie jako zamówienie podstawowe.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego dokonywanie, w ramach usługi zleceń dedykowanych, dedykowanych zmian w systemie CSD zamawiającego ponad określoną w ust. 2, pkt 2.2, liczbę roboczogodzin realizowanych każdorazowo na zlecenie zamawiającego, obejmujące maksymalnie 4 500 roboczogodzin, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2.2.

7. O skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w ust. 6 zamawiający zawiadomi wykonawcę pisemnie najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. wskazując zakres usług objęty realizacją w ramach prawa opcji.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik I do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) – dalej „ustawa”. Zamawiający stosuje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, nie stosuje natomiast pozostałych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1–7 ustawy.

2. Do oferty wykonawca dołącza aktualny na dzień składania ofert Jednolity europejski dokument zamówienia – dalej „JEDZ” potwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia JEDZ dotyczące podwykonawców.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiający wskazuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądać:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.).

8. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 składa odpowiednie dokumenty określone w dokumentach zamówienia.

9. Szczegółowe informacje dotyczące ww dokumentów zawarte są w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający będzie żądać, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądać:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże się:

1) wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie co najmniej:

a) jednego zamówienia obejmującego rozwój lub wdrożenie lub migrację do wyższych wersji systemu realizującego funkcję service desk oraz co najmniej trzy z procesów wskazanych w SIWZ, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto, realizowanego dla organizacji rozproszonej geograficznie w co najmniej 10 lokalizacjach, liczącej co najmniej 5 000 użytkowników końcowych,

b) jednego zamówienia obejmującego utrzymanie lub asystę techniczną dla systemu realizującego funkcję service desk oraz co najmniej trzy z procesów wskazanych w SIWZ, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto, realizowanego dla organizacji rozproszonej geograficznie w co najmniej 10 lokalizacjach, liczącej co najmniej 5 000 użytkowników końcowych;

2) dysponowaniem osobami spełniającymi następujące wymagania:

a) jedną osobą pełniącą rolę Kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania metodyki PRINCE2 lub równoważnej (zasady równoważności wskazane w SIWZ) lub dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie takiego potwierdzenia oraz dysponować dokumentem wydanym przez uprawniony podmiot (autora lub właściciela metodyki lub uprawnioną przez autora/właściciela metodyki instytucję) oraz biblioteki ITIL v3 lub v4 lub 2011 przeznaczonej do procesowego zarządzania usługami informatycznymi i ich infrastrukturą, w organizacji o dowolnej wielkości, stosowanej zarówno w sektorze komercyjnym jak i niekomercyjnym, obejmującej wskazanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i ich infrastrukturą na wszystkich poziomach od strategii do wykonania. Szczegółowe wymagania oraz zostały wskazane w SIWZ,

b) co najmniej dwoma osobami pełniących role konsultantów, posiadającymi doświadczenie rozumiane jako udział w realizacji, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była migracja do wyższych wersji systemu opartego o oprogramowanie HP Service Manager, w roli konsultanta technicznego lub inżyniera lub architekta; osoby te muszą posiadać wiedzę i znajomość oprogramowania HP Service Manager w wersji co najmniej 9.30 potwierdzoną certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania lub uprawniony przez producenta oprogramowania ośrodek egzaminacyjny, lub dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie takiego certyfikatu,

c) co najmniej dwoma osobami pełniących role konsultantów, posiadającymi doświadczenie rozumiane jako udział w realizacji, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem było utrzymanie lub asysta techniczna systemów opartych o oprogramowanie HP Service Manager, w roli konsultanta technicznego lub inżyniera lub architekta; osoby te muszą posiadać wiedzę i znajomość oprogramowania HP Service Manager w wersji co najmniej 9.30 potwierdzoną certyfikatem wydanym przez producenta oprogramowania lub uprawniony przez producenta oprogramowania ośrodek egzaminacyjny, lub dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na uzyskanie takiego certyfikatu,

d) co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie dotyczące działania organizacji usługowej, realizacji i funkcjonowania procesów ITSM w cyklu życia usługi oraz posiadającą ważny certyfikat ITIL v3 lub v4 lub 2011 lub równoważne (kryteria równoważności wskazane w SIWZ), potwierdzający posiadanie w/w wiedzy, wydany odpowiednio przez: autora lub właściciela metodyki lub uprawnioną przez autora/właściciela metodyki instytucję oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone doświadczeniem nabytym we wdrożeniu co najmniej jednego systemu klasy ITSM, w którym stosowano ITIL.

Szczegółowe informacje dotyczące stawianych wymagań zawarte są w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pok. 1204, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta mu być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zostać złożona zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem internetowym (https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin), sposób złożenia oferty jest opisany w instrukcji dostępnej pod adresem internetowym:

https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList (skrót: https://tinyurl.com/ybj2367h).

2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik A do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty.

3. Wykonawca składa ofertę na instancji platformy zakupowej dostępnej pod adresem internatowym: (https://mf.ezamawiajacy.pl) – zwanej dalej „platformą”.

4. Korzystanie z platformy przez wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności wykonawcy z zastosowaniem platformy.

5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz U. z 2018 r., poz. 1991) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.).

7. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000 PLN (sto tysięcy złotych).

8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

10. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

11. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Oddział w Warszawie 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002.

12. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza zamawiającemu możliwości zatrzymania wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020