Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 274515-2015

Afișează vizualizare compactă

05/08/2015    S149    Parlamentul European - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Asigurarea vehiculelor motorizate ale Parlamentului European

2015/S 149-274515

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: plateau de Kirchberg, clădirea Konrad Adenauer, biroul 03G018
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: Unității pentru contracte și achiziții publice
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=885

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Asigurarea vehiculelor motorizate ale Parlamentului European.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 6: Servicii financiare a) Servicii de asigurări b) Servicii bancare și de investiții

Cod NUTS LU

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 200 000 și 340 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Asigurarea vehiculelor motorizate ale Parlamentului European (răspundere civilă, toate riscurile, mobilitate). Vehiculele care trebuie asigurate sunt în mare parte înmatriculate în Luxemburg (aproximativ 60), iar câteva sunt înmatriculate în Bruxelles (aproximativ 5).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66510000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Aproximativ 70 de vehicule motorizate de asigurat.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 200 000 și 340 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu există.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Parlamentul European va avea la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a plăti sumele datorate. Plățile sunt considerate efectuate la data la care contul Parlamentului European este debitat (a se vedea proiectul de contract-cadru din dosarul invitației la licitație).
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Grupurile de operatori economici pot depune o ofertă dacă furnizează o autorizație care să le confere suficientă putere pentru a angaja asigurătorul/asigurătorii în numele căruia/cărora acționează. Poate fi vorba despre o entitate cu sau fără personalitate juridică: un consorțiu, un acord privat sau orice altă formă de cooperare corespunzătoare. Parlamentul European își rezervă dreptul de a solicita ca grupul căruia îi va fi atribuit contractul să adopte, înainte de semnarea contractului, o formă juridică specifică dacă aceasta este necesară pentru buna executare a contractului (a se vedea caietul de sarcini – clauzele administrative).
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini – clauzele administrative.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: marjă de profit pozitivă (excedent brut de exploatare) pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate (a se vedea caietul de sarcini – clauzele administrative).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): — cifră de afaceri anuală minimă de 60 000 EUR, pentru toți intermediarii în asigurări, obținută din servicii de intermediere în asigurări în domeniul asigurării de vehicule motorizate, pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
— cifră de afaceri anuală minimă de 250 000 EUR pentru toți asigurătorii, obținută din servicii de asigurare de vehicule motorizate, pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate.
(A se vedea caietul de sarcini – clauzele administrative.)
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
— asigurătorii trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în prestarea de servicii în domeniul asigurării de vehicule motorizate, executate în ultimii 3 ani (2012, 2013 și 2014);
— în cazul depunerii unei oferte de către un intermediar în asigurări, acesta trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în prestarea de servicii de intermediere în asigurări în domeniul asigurării de vehicule motorizate, executate în ultimii 3 ani (2012, 2013 și 2014);
— ofertantul trebuie să demonstreze că îndeplinește toate condițiile legale necesare pentru a desfășura activitate în domeniul asigurărilor. Această cerință vizează, dacă este cazul, toți membrii grupului sau subcontractanții a căror parte din contract depășește 20 %, precum și intermediarul în asigurări (a se vedea caietul de sarcini – clauzele administrative).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
experiența va trebui să includă cel puțin 1 referință cu un volum similar cu cel al acestui contract, și anume o flotă de minimum 60 de vehicule motorizate (a se vedea caietul de sarcini – clauzele administrative).
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06B10/2015/M024.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.9.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.9.2015 - 10:00

Locul:

Parlamentul European, plateau de Kirchberg, clădirea Konrad Adenauer, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la deschiderea ofertelor poate participa maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Numai ofertanții care au depus o ofertă pot participa la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
— dosarul invitației la licitație poate fi descărcat în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunț în Jurnalul Oficial, la adresa de internet menționată pentru accesul la informații (punctul I.1 din anunțul de participare);
— data indicată la punctul IV.3.4 trebuie să fie înțeleasă ca data-limită de depunere a ofertelor;
— Parlamentul European își rezervă dreptul de a exercita opțiunea de a utiliza o procedură negociată în temeiul articolului 134 alineatul (1) litera (f) din normele de aplicare a Regulamentului financiar, pentru a încredința ofertantului câștigător servicii sau lucrări noi care constau în repetarea de servicii sau de lucrări similare, cu condiția ca respectivele servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază care face obiectul acestei invitații la licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, CP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Adresă Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23.7.2015