Usługi - 274804-2020

12/06/2020    S113

Polska-Brzesko: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2020/S 113-274804

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Świątkowska
E-mail: przetargi@powiatbrzeski.pl
Tel.: +48 146633111
Faks: +48 146632343
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.powiatbrzeski.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.powiatbrzeski.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostek Czchów – obszar wiejski i Dębno w ramach projektu „E- usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”

Numer referencyjny: GK-II.661.5.2015.EW
II.1.2)Główny kod CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostek Czchów – obszar wiejski i Dębno dla potrzeb zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 386 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT polegająca na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT, utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty baz ut...

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat brzeski, gmina Czchów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT polegająca na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT, utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty baz utworzonych przez Wykonawcę dla jednostki ewidencyjnej 120203_5 Czchów – obszar wiejski. Jednostki ewidencyjne: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0070/16-00-XVII/41/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT polegająca na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT, utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty baz ut...

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat brzeski, gmina Dębno

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT polegająca na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT, utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty baz utworzonych przez Wykonawcę dla jednostki ewidencyjnej 120204_2 Dębno. Obręby ewidencyjne: Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia. / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0070/16-00-XVII/41/FE/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-612312
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT polegająca na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT, utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty baz ut...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pracownia Usług Geodezyjnych Libella Małgorzata Kowalik
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 716 274 62 71
Adres pocztowy: ul. Adama Branickiego 20/36
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-972
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 449.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 120 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa baz danych BDOT i GESUT polegająca na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT, utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty baz ut...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GEOS – Geodezja i Nieruchomości Dariusz Szczepański
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 753 168 08 24
Adres pocztowy: ul. Podolska 2e
Miejscowość: Nysa
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-303
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 301 895.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 266 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020