Roboty budowlane - 27564-2020

21/01/2020    S14

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2020/S 014-027564

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960836
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu (cd. nazwy punkt II.1.4)

Numer referencyjny: WZP.271.1.113.2019.MT
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

(cd. nazwy zadania): Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:

1. budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium;

2. zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

II.1.4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy” przez rozwój terenów zielonych:

1. budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium;

2. zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
39100000 Meble
44211500 Szklarnie
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
39298800 Akwaria
77400000 Usługi zoologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez konsorcjum (lider) Łukasz Zdziebłowski, Best Building Consultants Doradztwo i Nadzory Budowlane, ul. gen. Bema 42 a, 96-300 Żyrardów oraz BBC Best Building Consultans Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa, POLSKA, zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Ewentualny zakres robót:

— roboty budowlane,

— roboty elektryczne,

— roboty branży sanitarnej,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— technologia LSS,

— zakup roślin i zwierząt,

— zakup wyposażenia,

— inne roboty określone do wykonania w dokumentacji takie jak: nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją.

Zamówienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

— dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w kosztorysach opracowanych przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia podstawowego,

— dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysach ofertowych się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa Sekocenbud, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

ID Projektu 036B/18 BŁ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-442181
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w ramach projektu (cd. nazwy punkt II.1.4)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX:

1.1. w pkt 9.1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. pkt 9.2.–9.3. i 9.5. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 i pkt 10.2 lit. b SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.2 lit. a SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1, SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 10.1, SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w formularzu oferty.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ust. za pomocą platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad:

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

2.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

3.1. ceny brutto „Kc” (waga – 60 %);

3.2. doświadczenie kierownika budowy „Kkb” (waga – 20 %);

3.3. doświadczenie kierownika robót instalacyjno-sanitarnych „Kki” (waga – 10 %);

3.4. doświadczenie kierownika robót ogrodniczo-przyrodniczych „Kko” (waga – 10 %).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2020