Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 275746-2021

02/06/2021    S105

Litwa-Wilno: Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników

2021/S 105-275746

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Krajowy numer identyfikacyjny: 188601311
Adres pocztowy: Švitrigailos g. 18
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT Lietuva
Kod pocztowy: LT-03223
Państwo: Litwa
Osoba do kontaktów: Dovilė Čemertinienė
E-mail: dovile.cemertiniene@vpgt.lt
Tel.: +370 61088599
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pagd.lrv.lt
Adres profilu nabywcy: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=580492
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=580492&B=PPO
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys

II.1.2)Główny kod CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Aukšto slėgio kompresorių ir kvėpavimo aparatų dalys.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių COMPTRADE CTP 150-300 ir COLTRI SUB MCH 13-16-26-32/ ET COMPACT dalys

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Aukšto slėgio kompresorių COMPTRADE CTP 150-300 ir COLTRI SUB MCH 13-16-26-32/ ET COMPACT dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Sutartis šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER 250 dalys

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER 250 dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Sutartis šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER JUNIOR II, BAUER P-100 ir BAUER MARINER 320 dalys

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Aukšto slėgio kompresorių BAUER JUNIOR II, BAUER P-100 ir BAUER MARINER 320 dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Sutartis šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kvėpavimo aparatų DRAGER dalys

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Kvėpavimo aparatų DRAGER dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Sutartis šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kvėpavimo aparatų INTERSPIRO QS dalys

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Kvėpavimo aparatų INTERSPIRO QS dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Sutartis šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kvėpavimo aparatų MSA AUER dalys

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Opis zamówienia:

Kvėpavimo aparatų MSA AUER dalys.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Sutartis šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). EBVPD (pridėtas CVP IS atskiru dokumentu) pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis – delspinigiais ir bauda:

1) pirkėjas, uždelsęs sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, įsipareigoja, pardavėjui pareikalavus, mokėti pardavėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną;

2) pardavėjas, uždelsęs pristatyti prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, pirkėjo reikalavimu moka pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną;

3) pirkėjui nutraukus sutartį sutarties bendrųjų sąlygų 15.2 papunktyje nurodytu pagrindu, pardavėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo sutarties kainos be PVM.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Litewski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 09:45

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vilniaus apygardos teismas
Miejscowość: Vilnius
Państwo: Litwa
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2021