Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Roboty budowlane - 275782-2020

15/06/2020    S114

Polska-Wojkowice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2020/S 114-275782

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 092-218656)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6252465724
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 125
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wroński
E-mail: poczta@wojkowickiewody.pl
Tel.: +48 327602078
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wojkowickiewody.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice – etap II

Numer referencyjny: WPM.271.17.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie („zaprojektuj i wybuduj”) robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice – etap II” w zakresie:

— wykonania koncepcji budowy kanalizacji,

— wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

— pełnienia nadzoru autorskiego,

— wykonania robót budowlanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-218656

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: