Dostawy - 276180-2020

15/06/2020    S114

Polska-Łódź: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 114-276180

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 112
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-363
Państwo: Polska
E-mail: cbmm@cbmm.lodz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cbmim.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cbmim.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://cbmim.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja naukowo-badawcza
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”

Numer referencyjny: TZ/28-D/6/UE/20
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”:

1) Pakiet nr 1 – dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem;

2) Pakiet nr 2 – dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker AVANCE III 500 MHz;

3) Pakiet nr 3 – dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym;

4) Pakiet nr 4 – dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego;

5) Pakiet nr 5 – dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – Dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza 112, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Specyfikacja techniczna" – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN" realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – Dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker AVANCE III 500 MHz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza 112, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker AVANCE III 500 MHz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna" – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN" realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 – Dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza 112, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna" – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN" realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4 – Dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza 112, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna" – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN" realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5 – Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza 112, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja techniczna" – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt: „Aktywne składniki leków, ich formacją, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMIM PAN" realizowany w ramach programu Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pakiet nr 1 – dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu spektrometru NMR z magnesem nadprzewodzącym o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Pakiet nr 2 – dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker AVANCE III 500 MHz

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu i montażu magnesu nadprzewodzącego w spektrometrze NMR lub dostawa kompletnego spektrometru NMR o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Pakiet nr 3 – dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 dostawy polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu spektrometru mas o wartości co najmniej 400 000 PLN każda.

Pakiet nr 4 – dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego o wartości co najmniej 1 500 000 PLN.

Pakiet nr 5 – dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawę polegające na: dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu dyfraktometru rentgenowskiego o wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykaz dostaw dla każdego pakietu oddzielnie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dowody określające czy te dostawy wskazane w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Wykaz dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie należy złożyć dla każdego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy odpowiednio dla danego pakietu określa:

— załącznik nr 9A – projekt umowy dla pakietu nr 1, 2,

— załącznik nr 9B – projekt umowy dla pakietu nr 3, 4, 5.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 112, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert – zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

— pakiet nr 1 – dostawa spektrometru NMR 400 MHz z dodatkowym wyposażeniem w wysokości 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych PLN),

— pakiet nr 2 – dostawa magnesu nadprzewodzącego oraz modernizacja posiadanego przez Zamawiającego spektrometru NMR Bruker AVANCE III 500 MHz w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN),

— pakiet nr 3 – dostawa spektrometru mas wyposażonego w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN),

— pakiet nr 4 – dostawa systemu monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN),

— pakiet nr 5 – dostawa dyfraktometru rentgenowskiego do badań preparatów polikrystalicznych z możliwością badań SAXS/WAXS wraz z urządzeniem do wstępnej klasyfikacji badań/próbek w wysokości 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych PLN).

Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SIWZ.

2. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu, która powinna zawierać w szczególności:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

2) specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SIWZ;

3) JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ;

4) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej);

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę i oświadczenia składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik;

6) pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7) zobowiązanie innego podmiotu – jeśli dotyczy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: owolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: owolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2020