Dostawy - 276208-2020

Submission deadline has been amended by:  303795-2020
15/06/2020    S114

Polska-Nowy Sącz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 114-276208

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: zespół ds. zamówień publiczych
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Tel.: +48 184436635
Faks: +48 184436635

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalnowysacz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”

Numer referencyjny: DA.271-17/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”.

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania:

— zadanie nr 1 – dostawa i wdrożenie dodatkowych modułów dla użytkowanego systemu HIS oraz dostarczenie dodatkowych licencji dla modułów LIS i RIS (oprogramowanie aplikacyjne, w tym oprogramowanie EDM),

— zadanie nr 2 – dostawa i wdrożenie z instalacją nowych urządzeń (infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego),

— zadanie nr 3 – dostawa oprogramowania (dodatkowe oprogramowanie systemowe podmiotu leczniczego),

— zadanie nr 4 – doposażenie serwerowni i prace dodatkowe (dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 334 494.77 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – dostawa i wdrożenie dodatkowych modułów dla użytkowanego systemu HIS oraz dostarczenie dodatkowych licencji dla modułów LIS i RIS (oprogramowanie aplikacyjne, w tym oprogramowanie EDM)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – dostawa i wdrożenie dodatkowych modułów dla użytkowanego systemu HIS oraz dostarczenie dodatkowych licencji dla modułów LIS i RIS (oprogramowanie aplikacyjne, w tym oprogramowanie EDM) (szczegóły patrz SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— dostawę dodatkowych nowych licencji oprogramowania medycznego, z którego korzysta dotychczas Zamawiający,

— dostawę licencji nowych modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego wraz z licencjami,

— instalację i wdrożenie (konfiguracja), wstępne testy modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego,

— przeprowadzenie szkolenia w zakresie administrowania i eksploatacji modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego (personel medyczny i techniczny – informatycy) w siedzibie Zamawiającego,

— świadczenie usługi serwisowej i asysty technicznej wraz z nadzorem autorskim dla medycznego oprogramowania aplikacyjnego dla wszystkich licencji oraz modułów nowo nabywanych w ramach niniejszego zamówienia,

— serwis gwarancyjny,

— serwis naprawczy w okresie gwarancji,

— bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie,

— dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

— gwarancję na dostarczony towar w tym prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania min. 24 miesiące,

Ilość godzin przewidzianych na wykonanie zadania (usługi instalacyjno-wdrożeniowe-szkoleniowe) to ok. 500 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 665 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” planowany do realizacji w ramach osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 – RPMP. 02.01.05-12-0228/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. 1 – 17 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – dostawa i wdrożenie z instalacją nowych urządzeń (infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30232100 Drukarki i plotery
30216110 Skanery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – dostawa i wdrożenie z instalacją nowych urządzeń (infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego) (szczegóły patrz SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— dostawę towaru fabrycznie nowego,

— dostawę, rozmieszczenie i instalację elementów infrastruktury teleinformatycznej wyszczególnionej w zadaniu nr 2,

— serwis gwarancyjny,

— serwis naprawczy w okresie gwarancji,

— bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie,

— dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

— gwarancję na dostarczony towar min. 24 miesiące,

— przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi (eksploatacji) w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 535 365.85 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” planowany do realizacji w ramach osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 – RPMP. 02.01.05-12-0228/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. 2 – 5 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 – dostawa oprogramowania (dodatkowe oprogramowanie systemowe podmiotu leczniczego)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
79632000 Szkolenie pracowników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – dostawa oprogramowania (dodatkowe oprogramowanie systemowe podmiotu leczniczego).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— dostawę dodatkowych licencji oprogramowania systemowego,

— instalację i wdrożenie oprogramowania systemowego,

— przeprowadzenie szkolenia w zakresie administrowania i eksploatacji dostarczonego oprogramowania (personel techniczny – informatycy) w siedzibie Zamawiającego,

— świadczenie usługi serwisowej i asysty technicznej oprogramowania dla wszystkich licencji nowo nabywanych w ramach niniejszego zamówienia,

— dostawę towaru fabrycznie nowego,

— serwis gwarancyjny,

— serwis naprawczy w okresie gwarancji,

— bezterminową licencję na dostarczone oprogramowanie,

— dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

— gwarancję na dostarczony towar, prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania min. 24 miesięcy.

Ilość godzin przewidzianych na wykonanie zadania (usługi instalacyjno-wdrożeniowe-szkoleniowe) to ok. 30 godzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 951.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” planowany do realizacji w ramach osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 – RPMP. 02.01.05-12-0228/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. 3 – 1 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 – doposażenie serwerowni i prace dodatkowe (dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31620000 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31625000 Alarmy przeciwpożarowe
44521120 Elektroniczne zamki bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 – doposażenie serwerowni i prace dodatkowe (dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności) (szczegóły patrz SIWZ):

— dostawa towaru fabrycznie nowego, montaż, instalacja, konfiguracja,

— dostawa – doprowadzenie, wykonanie dodatkowego łącza – przyłącz węzła,

— wykonanie prac związanych z odświeżeniem pomieszczeń (serwerownia, pomieszczenia informatyków),

— serwis gwarancyjny,

— serwis naprawczy w okresie gwarancji,

— dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,

— gwarancję na dostarczony towar min. 24 miesiące,

— przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi (eksploatacji) w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

W ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)” planowany do realizacji w ramach osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 – RPMP. 02.01.05-12-0228/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium zad. 4 – 130,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz wykażą ze wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują:

dla przedmiotu zamówienia określonego niniejszym postępowaniem – nie mniej niż 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawę spełniającą poniższe wymogi:

— zadanie nr 1 :

• dostawa o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto,

• dostawa z zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa modułów (elementów) oprogramowania medycznego HIS, LIS, RIS lub rozszerzenie ilości licencji oprogramowania,

— zadanie nr 2 :

• dostawa o wartości min. 500 000,00 PLN brutto,

• dostawa z zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa sprzętu teleinformatycznego – komputerów, drukarek, skanerów, itp. ,

— zadanie nr 3 :

• dostawa o wartości min. 100 000,00 PLN brutto,

• dostawa z zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa oprogramowania systemowego/serwerowego,

— zadanie nr 4 :

• dostawa o wartości min. 10 000,00 PLN brutto,

dostawa z zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia – dostawa sprzętu elektrycznego – urządzenia monitorujące wej/wyjście, p.poż. itp.

Przez wykonaną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez Zamawiającego lub odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Złożenie dokumentu (na wezwanie Zamawiającego) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SIWZ),

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w zespole ds. zamówień publicznych Działu administracyjno-technicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 „ustawy”.

Wykaz oświadczeń i dokumentów:

Potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający ... – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące ... – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm.) – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

Potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania:

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

— stosowne oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest oznakowany znakiem CE,

— materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały – ze wskazaniem pozycji, której dotyczą).

Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Szczegóły określa SIWZ.

Ponadto: Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ) oraz oferta. Szczegóły przygotowania określa SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020