29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 276217-2022

24/05/2022    S100

Polska-Opacz-Kolonia: Maszyny przemysłowe

2022/S 100-276217

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Artrys Projekt Roszko Wierzejski spółka jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7010333391
Adres pocztowy: ul. Polna 25E
Miejscowość: Opacz-Kolonia
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wieleńska – Pycek
E-mail: m.wielenska@artrys.pl
Tel.: +48 699677368
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.artrys.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorca
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy: nabycie maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej)

Numer referencyjny: 1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej), przeznaczonej do wycinania docelowych kształtów konsol pasywnych z blachy i profili stalowych, na zasadach przewidzianych w artykule 8.15 ust. 2 regulacji w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014- 2021 oraz regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014- 2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42600000 Obrabiarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja dostaw, montaż oraz uruchomienie maszyny nastąpi w zakładzie Zamawiającego w woj. mazowieckim, pow. siedlecki, gm. Siedlce, miejscowość Siedlce, ul. Brzeska 97A, 08-110 Siedlce

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oraz uruchomienie maszyny do cięcia wodą o specyfikacji:

1) Maszyna przystosowana do pracy w trybie ciągłym;

2) Zakres roboczy stołu (zakres cięcia) co najmniej 4000x2000mm;

3) Konstrukcja mostowa, długość mostu w osi X min 4000mm;

4) Oś – Z: programowalna, o skoku min. 300mm;

5) Prędkość technologiczna przejazdu: min 12700 mm/min;

6) Liniowa dokładność osi X,Y: min. 0,05 mm/m;

7) Powtarzalność osi X,Y: min +/- 0,03 mm;

8) System dozowania ścierniwa oraz przechowywania i transportu ścierniwa do cięcia abrazyjnego;

9) Głowica tnąca dynamiczna z systemem, przegubowa, dostosowana do ciecia w 2D, z serwonapędem umożliwiającym ruch głowicy w każdym kierunku do min. 55 stopni bez błędu kątowego, umożliwiająca cięcie elementów 2D w niskich tolerancjach i wysokich prędkościach;

10) Wszystkie osie (X, Y, Z) wyposażone w napędy z śrubą kulową

11) System kompensacji pochylenia krawędzi (system kompensacji stożka krawędzi przy cieciu) – automatyczne przechylanie głowicy w celu skompensowania opóźnienia i ukosu strumienia;

12) Sterownie CNC ze sterowaniami pracującymi w środowisku Windows 10 z pełną bazą materiałową wbudowana do oprogramowania, minimum 100 rodzajów materiału do wyboru;

13) Wbudowana w system sterującego software funkcja wektoryzacji plików obrazu (.bmp, .jpg, itp.)

14) Możliwość obróbki graficznej części, wbudowana funkcja wyliczenia czasu i kosztów ciecia w sterującym software;

15) Możliwość edycji rysunków detali z programów konstruktorskich;

16) Efektywna ochrona obszaru maszyny przed pryskaniem woda, osłony antybryzgowe montowane na zbiorniku ze wszystkich stron zbiornika;

17) Pakiet orurowania wysokociśnieniowego, z dodatkowymi osłonami na rurach ze stali nierdzewnej;

18) Pompa wysokociśnieniowa: min. 4.150 bar| min. 22 kW (30 KM) | przepływ wody min. 3,1 l/min;

19) Ciśnienie strumienia wodnego maszyny min 3800 bar, przy wydatkowaniu wody minimum 3,1 l/ min;

20) Możliwość regulacji ciśnienia wody z pozycji programu w zakresie od wartości 0 do wartości podanej powyżej;

21) Stół roboczy – nierdzewny: konstrukcja ze stali nierdzewnej umożliwiająca wymianę pojedyncze mieczami ze stali nierdzewnej służącymi do podparcia materiału, wbudowana do stola regulacja poziomu lustra wody sterowana z pulpitu obsługi;

22) Nośność stołu roboczego: min 2100 kg/ m2;

23) Pulpit obsługi jezdny, wraz z komputerem, monitor min. 17 cali, klawiatura, mysz, wejście USB;

24) Bezprądowy system odmulania cieczy, o napędzie pneumatycznym;

25) Zabezpieczenie obszaru roboczego maszyny bramkami świetlnymi;

26) Dokumentacja: Instrukcja obsługi maszyny w języku polskim;

27) Analiza wody: Analiza, jakości wody zasilającej poprzez certyfikowane laboratorium.

28) System uzdatniania wody wprowadzonej do pompy

29) Z systemem umożliwiający przebijanie się przez kruche materiały/ kompozyty, z możliwością nawiercania;

30) Licencja oprogramowania do opracowania rysunków; wraz z nestingem, 1 pakiet na stanowisku biurowym;

31) Oprogramowanie działające w języku polskim, inne języki opcjonalnie jako dodatek;

32) W pakiecie startowym: 1 tona ścierniwa mesh 80, 1 dysza diamentowa, dwie rurki mieszające (abrazyjne);

33) Certyfikat CE

Powyższe wymogi w zakresie parametrów są wartościami minimalnymi.

Maszyna musi być fabrycznie nowa.

Gwarancja na maszynę: minimum 12 miesięcy.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony i zainstalowany w zakładzie Zamawiającego w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97A, dostępnego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 15:00.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny w stopniu umożliwiającym poprawną i bezpieczną jej obsługę, w ustalonym z Zamawiającym terminie.

Dopuszcza się zastosowanie technicznych rozwiązań równoważnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ –Opis przedmiotu zamówienia i jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11e.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (w dniach od podpisania umowy) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (w miesiącach od podpisania protokołu odbioru maszyny) / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz dostaw maszyn i/lub urządzeń do cięcia wodą wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej trzy dostawy, z której każda o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto. (słownie: jeden milion złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej trzy dostawy, z której każda o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto. (słownie: jeden milion złotych).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie z projektem umowy, wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ, dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c.

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, na zasadach określonych we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP), tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ - dostępnym pod pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono w rozdziale VI SWZ. 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale VII i IX SWZ. 6. Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawarte są w rozdziale XII i XIII SWZ. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP i rozdziałem XI SWZ. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ. 9. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 11. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Wieleńska – Pycek, tel. 699677368, email: m.wielenska@artrys.pl 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: m.wielenska@artrys.pl (nie dotyczy składania ofert). 15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 16. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 17. Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz jest opisany w Rozdziale XIII SWZ. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień Publicznych i rozdziale XXII SWZ (dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2022