Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 276217-2022

24/05/2022    S100

Polska-Opacz-Kolonia: Maszyny przemysłowe

2022/S 100-276217

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Artrys Projekt Roszko Wierzejski spółka jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7010333391
Adres pocztowy: ul. Polna 25E
Miejscowość: Opacz-Kolonia
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wieleńska – Pycek
E-mail: m.wielenska@artrys.pl
Tel.: +48 699677368
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.artrys.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorca
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy: nabycie maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej)

Numer referencyjny: 1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej), przeznaczonej do wycinania docelowych kształtów konsol pasywnych z blachy i profili stalowych, na zasadach przewidzianych w artykule 8.15 ust. 2 regulacji w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014- 2021 oraz regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014- 2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42600000 Obrabiarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja dostaw, montaż oraz uruchomienie maszyny nastąpi w zakładzie Zamawiającego w woj. mazowieckim, pow. siedlecki, gm. Siedlce, miejscowość Siedlce, ul. Brzeska 97A, 08-110 Siedlce

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oraz uruchomienie maszyny do cięcia wodą o specyfikacji:

1) Maszyna przystosowana do pracy w trybie ciągłym;

2) Zakres roboczy stołu (zakres cięcia) co najmniej 4000x2000mm;

3) Konstrukcja mostowa, długość mostu w osi X min 4000mm;

4) Oś – Z: programowalna, o skoku min. 300mm;

5) Prędkość technologiczna przejazdu: min 12700 mm/min;

6) Liniowa dokładność osi X,Y: min. 0,05 mm/m;

7) Powtarzalność osi X,Y: min +/- 0,03 mm;

8) System dozowania ścierniwa oraz przechowywania i transportu ścierniwa do cięcia abrazyjnego;

9) Głowica tnąca dynamiczna z systemem, przegubowa, dostosowana do ciecia w 2D, z serwonapędem umożliwiającym ruch głowicy w każdym kierunku do min. 55 stopni bez błędu kątowego, umożliwiająca cięcie elementów 2D w niskich tolerancjach i wysokich prędkościach;

10) Wszystkie osie (X, Y, Z) wyposażone w napędy z śrubą kulową

11) System kompensacji pochylenia krawędzi (system kompensacji stożka krawędzi przy cieciu) – automatyczne przechylanie głowicy w celu skompensowania opóźnienia i ukosu strumienia;

12) Sterownie CNC ze sterowaniami pracującymi w środowisku Windows 10 z pełną bazą materiałową wbudowana do oprogramowania, minimum 100 rodzajów materiału do wyboru;

13) Wbudowana w system sterującego software funkcja wektoryzacji plików obrazu (.bmp, .jpg, itp.)

14) Możliwość obróbki graficznej części, wbudowana funkcja wyliczenia czasu i kosztów ciecia w sterującym software;

15) Możliwość edycji rysunków detali z programów konstruktorskich;

16) Efektywna ochrona obszaru maszyny przed pryskaniem woda, osłony antybryzgowe montowane na zbiorniku ze wszystkich stron zbiornika;

17) Pakiet orurowania wysokociśnieniowego, z dodatkowymi osłonami na rurach ze stali nierdzewnej;

18) Pompa wysokociśnieniowa: min. 4.150 bar| min. 22 kW (30 KM) | przepływ wody min. 3,1 l/min;

19) Ciśnienie strumienia wodnego maszyny min 3800 bar, przy wydatkowaniu wody minimum 3,1 l/ min;

20) Możliwość regulacji ciśnienia wody z pozycji programu w zakresie od wartości 0 do wartości podanej powyżej;

21) Stół roboczy – nierdzewny: konstrukcja ze stali nierdzewnej umożliwiająca wymianę pojedyncze mieczami ze stali nierdzewnej służącymi do podparcia materiału, wbudowana do stola regulacja poziomu lustra wody sterowana z pulpitu obsługi;

22) Nośność stołu roboczego: min 2100 kg/ m2;

23) Pulpit obsługi jezdny, wraz z komputerem, monitor min. 17 cali, klawiatura, mysz, wejście USB;

24) Bezprądowy system odmulania cieczy, o napędzie pneumatycznym;

25) Zabezpieczenie obszaru roboczego maszyny bramkami świetlnymi;

26) Dokumentacja: Instrukcja obsługi maszyny w języku polskim;

27) Analiza wody: Analiza, jakości wody zasilającej poprzez certyfikowane laboratorium.

28) System uzdatniania wody wprowadzonej do pompy

29) Z systemem umożliwiający przebijanie się przez kruche materiały/ kompozyty, z możliwością nawiercania;

30) Licencja oprogramowania do opracowania rysunków; wraz z nestingem, 1 pakiet na stanowisku biurowym;

31) Oprogramowanie działające w języku polskim, inne języki opcjonalnie jako dodatek;

32) W pakiecie startowym: 1 tona ścierniwa mesh 80, 1 dysza diamentowa, dwie rurki mieszające (abrazyjne);

33) Certyfikat CE

Powyższe wymogi w zakresie parametrów są wartościami minimalnymi.

Maszyna musi być fabrycznie nowa.

Gwarancja na maszynę: minimum 12 miesięcy.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony i zainstalowany w zakładzie Zamawiającego w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97A, dostępnego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 15:00.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny w stopniu umożliwiającym poprawną i bezpieczną jej obsługę, w ustalonym z Zamawiającym terminie.

Dopuszcza się zastosowanie technicznych rozwiązań równoważnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ –Opis przedmiotu zamówienia i jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11e.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (w dniach od podpisania umowy) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (w miesiącach od podpisania protokołu odbioru maszyny) / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRYS Projekt dzięki wdrożeniu innowacji produktowej” dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, numer projektu: NORW.19.01.01-14-00017/20-00

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz dostaw maszyn i/lub urządzeń do cięcia wodą wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej trzy dostawy, z której każda o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto. (słownie: jeden milion złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej trzy dostawy, z której każda o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto. (słownie: jeden milion złotych).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie z projektem umowy, wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ, dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c.

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, na zasadach określonych we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP), tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ - dostępnym pod pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono w rozdziale VI SWZ. 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale VII i IX SWZ. 6. Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawarte są w rozdziale XII i XIII SWZ. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP i rozdziałem XI SWZ. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ. 9. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 11. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Wieleńska – Pycek, tel. 699677368, email: m.wielenska@artrys.pl 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: m.wielenska@artrys.pl (nie dotyczy składania ofert). 15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 16. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 17. Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz jest opisany w Rozdziale XIII SWZ. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień Publicznych i rozdziale XXII SWZ (dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2022