Dostawy - 276285-2020

15/06/2020    S114

Polska-Busko-Zdrój: Terminale komputerowe

2020/S 114-276285

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Karcz-Wasilewska
E-mail: zamowienia@ubz.pl
Tel.: +49 413703203
Faks: +49 413784154

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie dotykowych terminali wraz z oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowych

Numer referencyjny: ZP.291.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30231100 Terminale komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie dotykowych terminali wraz z oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowych oraz serwis gwarancyjny dostarczanych urządzeń przez okres zadeklarowany w ofercie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był uprawniony do wprowadzania do obrotu wszelkiego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby całość oferowanego i dostarczanego sprzętu oraz oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej.

5. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, pochodził z bieżącej linii produkcyjnej, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 366 029.55 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne
30216130 Czytniki kodu kreskowego
51600000 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie dotykowych terminali wraz z oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowych oraz serwis gwarancyjny dostarczanych urządzeń przez okres zadeklarowany w ofercie.

2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany w całości w siedzibie zamawiającego.

3. Usługi instalacji, konfiguracji, wdrożenia i zainstalowania wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami SOPZ w uzgodnieniu z zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wykonywania projektów teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami i wytycznymi zamawiającego, zapisami SOPZ oraz umowy.

5. Wszelkie dostarczane urządzenia:

— muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych,

— nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta,

— elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz wszystkie w całości muszą być objęte gwarancją producenta,

— urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,

— urządzenia muszą być dostarczone zamawiającemu wraz z oryginalnymi opakowaniach producenta,

— do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego " (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ") realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098700
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SKAQ Sp. z o. o. Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Puławska 39 lok. 40
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 02-508
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 366 601.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 366 029.55 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@ubz.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020