Dostawy - 276306-2020

15/06/2020    S114

Polska-Białystok: Urządzenia komputerowe

2020/S 114-276306

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Sokół
E-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ksiaznicapodlaska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”

Numer referencyjny: K.331-1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych oraz wykonanie i wdrożenie systemu do opracowywania, katalogowania i obsługi OCR zeskanowanych numerów zasobów bibliotecznych oraz prezentowania ich w chmurze realizowana w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 510 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie i wdrożenie systemu do opracowywania, katalogowania i obsługi OCR zeskanowanych numerów zasobów bibliotecznych oraz prezentowania ich w chmurze

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonanie i wdrożenie systemu do opracowywania, katalogowania i obsługi OCR zeskanowanych numerów zasobów bibliotecznych oraz prezentowania ich w chmurze.

Wymagania techniczne:

a) po podpisaniu umowy Wykonawca uruchomi system w chmurze,

b) system ma umożliwiać udostępnianie części zbiorów tylko na określonych komputerach rozpoznawanych np. poprzez adres IP,

c) system ma mieć zaimplementowany mechanizm OCR, automatycznie dodający warstwę tekstową do plików pdf.,

d) system ma mieć możliwość zmigrowania na infrastrukturę wskazaną przez Zamawiającego – możliwość migracji bezpłatna,

e) system ma mieć zaimplementowany protokół OAI-PMH, zgodny z formatem Dublin Core,

f) system ma działać przez przeglądarki internetowe (Firefox, Opera, Chrome) na wszystkich najpopularniejszych systemach operacyjnych,

g) system ma spełniać wymagania zawarte w:

— Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, w zakresie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,

— WCAG (Web Content Accesibilility Guidelines) 2.0 na poziomie AA,

— normie PN/ISO 27001-2007 lub równoważnej z zastrzeżeniem, że w systemie nie będą przetwarzane żadne dane osobowe,

— skali „5 Star Open Data” dla poziomu 5 gwiazdek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w załączniku nr 1b do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (część 2 zamówienia – system).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPO.08.01.00-20-0033/19, pn. „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 048-113226
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Wykonanie i wdrożenie systemu do opracowywania, katalogowania i obsługi OCR zeskanowanych numerów zasobów bibliotecznych oraz prezentowania ich w chmurze

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Matic SA” z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Puławska 300A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-819
Państwo: Polska
E-mail: office@matic.com.pl

Adres internetowy: https://matic.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 496 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 510 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu opartego o standard MARC21 służącego do katalogowania książek lub czasopism, oferowanego w modelu SaaS wraz z usługami wsparcia producenta świadczonymi dla dostarczonego systemu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020