Lucrări - 276336-2019

14/06/2019    S113    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Miercurea Ciuc: Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor

2019/S 113-276336

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Harghita
Număr naţional de înregistrare: 4245763
Adresă: Piața Libertății nr. 5
Localitate: Miercurea Ciuc
Cod NUTS: RO124
Cod poștal: 530140
Țară: România
Persoană de contact: Andras Balint
E-mail: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Telefon: +40 266207720
Fax: +40 266207725

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.judetulharghita.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și repararea a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7.6-4.7.2016”

Număr de referinţă: 4245763_2019_PAAPD1060419
II.1.2)Cod CPV principal
45233000
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Vor fi executate lucrările prevăzute în proiectul tehnic realizat de Pod-Proiect S.R.L., detaliile de execuție și caietului de sarcini pe specialități, elaborate de proiectantul lucrărilor aferente investiției, puse la dispoziţie de achizitor, respectiv se va realiza reabilitarea drumului DJ 123 pe 14 500 ml, executarea de podețe la km 18+591 și km 19+758, de poduri la km 7+282, km 15+069, km 16+059, km 21+230, km 21+497

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod cIar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare in a 12-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 31 137 400.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124
Locul principal de executare:

Drumul judetean DJ 123 km 7+000-21+500.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vor fi executate lucrările prevăzute în proiectul tehnic realizat de Pod-Proiect S.R.L., detaliile de execuție și caietului de sarcini pe specialități, elaborate de proiectantul lucrărilor aferente investiției, puse la dispoziţie de achizitor, respectiv se va realiza reabilitarea drumului DJ 123 pe 14 500 ml, executarea de podețe la km 18+591 și km 19+758, de poduri la km 7+282, km 15+069, km 16+059, km 21+230, km 21+497.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 45
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertanții/terții susținători/subcontractanții, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pentru fiecare lot.

Aceste documente justificative pot fi:

— certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia își are sediul social si punctul/punctele de lucru pt. care exista obligații de plată privind plata la bugetul general consolidate operatorul economic din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării. Conform art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016: „Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, este mai mic de 10 000 RON.”,

— certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, din care să rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, decizie sau de control în cadrul acestuia așa cum rezultă în certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia și de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens;

2) Încadrarea operatorilor economici la prevederile art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016. Acestea reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59 din aceeași lege. Conform art. 62 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, în cazul în care autoritatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, dispune eliminarea ofertantului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante:

1) Borboly Csaba – președinte;

2) Barti Tihamér – vicepresedinte;

3) Biró Barna Botond – vicepresedinte;

4) Vágássy Alpár – secretarul județului;

5) Szabó Barna – manager public;

6) Albert Mátyás – consilier județean;

7) Becica Mihai – consilier județean;

8) Becze István – consilier județean;

9) Berde László – consilier județean;

10) Dobrean Vasile – consilier județean;

11) Ciobanu Adrian-George – consilier județean;

12) Csillag Petru – consilier județean;

13) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Se solicită ofertantului dovada executării în ultimii 5 ani împliniți la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, de lucrări similare la nivelul unuia sau mai multor contracte în domeniul infrastructurii de transport rutier, sau infrastructură similară d.p.d.v. al complexitatii și/sau utilitatii. Prin lucrări similare se înțeleg:

(a) lucrări de construcție/modernizare/reabilitare/reparatii capitale aferente unor drumuri asemănătoare din punctul de vedere al tipului/naturii si complexității, cât și din punct de vedere al rezultatului sau funcționalității urmărite prin scopul contractului, sau lucrări superioare d.p.d.v al complexității si/sau scopului cu cele supuse obiectului achiziției, ai căror beneficiari sunt autorități contractante sau clienți privați. Cerința de similitudine are în vedere experiența in executarea lucrărilor de construcții si/sau modernizări si/sau reabilitări și/sau reparații capitale la următoarele categorii de drumuri: drumuri comunale/județene de cel puțin clasa tehnică V cu 2 benzi de circulație sau drumuri de interes național, sau autostrăzi sau drumuri exprese, necesare pentru realizarea unei infrastructuri de transport rutier similare sau superioare din punct de vedere al complexității (operațiuni, tehnologii sau utilaje) cu lucrările aferente contractului supus achiziției, precum și

(b) lucrări de construcție si/sau modernizare si/sau reparații capitale aferente unor poduri sau viaducte sau pasaje rutiere sau pentru transport feroviar cu o deschidere de cel putin 5 m, asemănătoare sau superioare din punctul de vedere al tipului/naturii si complexității, cât și din punct de vedere al rezultatului sau funcționalității urmărite prin scopul contractului cu cele supuse obiectului achiziției. In cazul lucrărilor nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nerecepționate la data limita de depunere a ofertelor. În schimb se acceptă lucrările recepționate parțial la aceasta dată, cu condiția ca specificul contractului prezentat, sa permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent și cu mențiunea ca sfârșitul executării lucrărilor pentru o investiție nu presupune expirarea perioadei de garanție.

Proportia de subcontractare. În conformitate cu prevederile art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, se vor solicita ofertantului informații despre partea din contract care intenționează să o subcontracteze, procentul de subcontractare precum şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru demonstrarea experienței similare ofertanții vor completa la nivelul DUAE informații cum ar fi: numărul si data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data, precum si ponderea lucrărilor executate în cadrul contractului. De la ofertantul clasat pe locul I după finalizarea procesului de evaluare pentru fiecare lot, doar la solicitarea autorității contractante vor fi prezentate documente doveditoare privind experiența similară. Pentru dovedirea experienței similare, ofertanții vor prezenta contracte în copie cu mențiunea „Conform cu originalul”/documente constatatoare/procese-verbale de recepție/procese-verbale conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. În situația în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se vor prezenta informații și/sau documente din care să reiasă partea de contract pe care a executat-o. Documentele redactate în alta limbă decât limba romana, vor fi prezentate însoțite de traducerea în limba română. Documentele scanate, semnate cu semnătură electronică extinsă vor fi transmise prin SEAP.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul, trebuie să completeze, la rândul lor, un DUAE separat, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții completează DUAE cu toate informațiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare, menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. La DUAE se anexează acordul de subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. La solicitarea Autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare pentru subcontractanți, prin prezentarea de documente justificative. Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus în cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că acesta are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv [art. 174 (2) din Legea nr. 98/2016].

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

— Autoritatea contractantă configurează DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, este atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format xml,

— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica),

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante conform art. 160, 161 din Legea 98/2016. În cazul în care se constata că 2 sau mai multe oferte depuse se clasează pe locul I cu același punctaj, oferta declarata câștigătoare va fi oferta cu cel mai mic preț. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente cu noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.

În cazul în care un ofertant depune oferte pentru 1, 2 sau 3 loturi va incarca in SEAP pentru fiecare lot ofertat: garantie de participare, DUAE, oferta tehnica și ofertă financiară.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 alin. (1) litera b) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Harghita
Adresă: Piața Libertății nr. 5
Localitate: Miercurea Ciuc
Cod poștal: 530140
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Telefon: +40 266207720
Fax: +40 266207725

Adresă internet: www.judetulharghita.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019