Lucrări - 276354-2019

14/06/2019    S113    Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bistrița: Lucrări de construcţii de drumuri

2019/S 113-276354

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Bistrița-Năsăud
Număr naţional de înregistrare: 4347550
Adresă: Str. Petru Rareş nr. 1
Localitate: Bistrița
Cod NUTS: RO112
Cod poștal: 420080
Țară: România
Persoană de contact: Elisabeta Ungureanu
E-mail: licitatii@cjbn.ro
Telefon: +40 263230741
Fax: +40 263214750

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.portalbn.ro/cj/Pagini/default.aspx

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 172, km 10+546-23+543 DN17 (Cociu)-Mocod, km 23+680-34+160 Mocod-Zagra”

Număr de referinţă: 4347550/2019/6222II2
II.1.2)Cod CPV principal
45233120
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului „Modernizare DJ 172, km 10+546-23 +543 DN17 (Cociu)-Mocod, km 23+680-34+160 Mocod-Zagra”.

Principalii indicatori tehnici aferenți construcției sunt:

— lungimea tronsonului: 23,985 m;

— lățimea părții carosabile: 6.00 m;

— lățimea acostamentelor: 1,00 m, din care 25,00 cm benzi de încadrare consolidate.

Valoarea estimata totala a contractului este de: 60 972 164,47 RON fără TVA, din care:

— valoare estimată pentru proiectare este de 584.500,00 RON fără TVA (documentatie tehnica obtinere autorizatie de construire 1 000 RON, PT si detalii de executie 480 000 RON, asistenta tehnica din partea proiectantului 103 500 RON),

— valoarea estimata pentru execuție este de 60 387 664,47 RON fără TVA (valoare lucrari investitia de baza 59 918 968,14 RON, lucrari de const [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 60 972 164.47 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45221110
71322500
71356200
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112
Locul principal de executare:

Județul Bistrița-Năsăud, DJ 172, km 10+546-23 +543 DN17 (Cociu)-Mocod, km 23+680-34+160 Mocod-Zagra.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul achizitiei este elaborarea unei documentatii tehnico-economice fazele PAC, POE, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și a execuție de lucrări de construcții pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 172, km 10+546-23 +543 DN17 (Cociu)-Mocod, km 23+680-34+160 Mocod-Zagra” în deplină concordanţă cu situaţia actuală a drumului şi cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) - pusă la dispoziţie de Autoritatea Contractantă.

Principalii indicatori tehnici aferenți construcției sunt:

— Lungimea tronsonului: 23,985 m,

— Lățimea părții carosabile: 6,00 m,

— Lățimea acostamentelor: 1,00 m, din care 25,00 cm benzi de încadrare consolidate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al cali [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului prin raportare la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezintă o perioada suplimentara de garanție a lucrărilor (pana la 120 luni) față de garanția minim accept [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 72
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 17
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1- Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare s... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Contract de finantare nr. 3446/5.11.2018 si buget local.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor/cerințelor de calificare se vor prezenta:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător va completa DUAE, Partea III „Motive de excludere”, Secțiunea A „Motive referitoare la condamnările penale”, Secțiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale”, Secțiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii, contractului la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016, atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/terțul susținător declarați in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Se vor prezenta certificate din care sa reiasă lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării,

— certificate/caziere/documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 alin. (1), atât pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/terțul susținător declarați in oferta,

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/terțul susținător declarați in oferta se încadrează in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedească faptul ca si-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislația națională a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Cerința 2: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor si se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016 odata cu DUAE [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie să demonstreze ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) este de minim 90 000 000,00 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, situațiile financiare anuale sau extrase din situațiile financiare aferente anilor 2016, 2017, 2018 sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente in domeniu aferente anilor 2016, 2017, 2018.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in măsura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa facă dovada situației sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situație, si ofertantul asociat va completa DUAE, Partea IV „Criteriile de selecție”, Secțiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsecțiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 3:

(a) pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro

— 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON,

(b) pentru alte monede decât euro, se transforma mai întâi in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ecb.int

Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicațiile de la punctul a.

Nota 4: in vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Nota 5: in cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, terțul susținător va completa DUAE, Partea IV „Criteriile de selecție”, Secțiunea B „Capacitatea economica si financiara”, subsecțiunea „Cifra de afaceri medie anuala”.

Nota 6: in cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind susținerea economica si financiara acordata de terțul susținător, in conformitate cu formularul „Angajamentul ferm” va fi încărcat in SEAP împreună cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezulta modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii,

(c) situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018 din care rezulta îndeplinirea nivelului minim solicitat al cerinței privind situația economica si financiara. Documentele menționate la pct. c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, cu respectarea cerințelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit in ultimii 5 ani, la nivelul a maxim 5 contracte de lucrări de construcție noua si/sau modernizare si/sau extindere și/sau reabilitare a drumurilor naţionale/drumurilor expres/autostrăzilor/drumurilor judeţene și/sau poduri/podețe/viaducte, în valoare cumulata de cel puțin 60 000 000 RON fără TVA. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege:

— lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile,

— lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor,

— lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finala.

Ultimii 5 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Nota:

(a) pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 2015 – 1 EUR = 4,4450 RON, 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON si 2019 – 1 EUR = 4,6722 RON,

(b) pentru alte monede decât euro, se transforma mai întâi in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://www.ecb.int

Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicațiile de la punctul a.

Proportia de subcontractare. Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerința nr. 1 - Experiența similară, componenta proiectare. Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 580 000,00 RON, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente serviciilor prestate în cadrul a maximum 3 contracte – servicii recepționate parțial, cu condiția ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii recepționate la sfârșitul prestării. Prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege: Prin servicii similare, se înțelege: servicii de proiectare în orice fază (SF, DALI, PT) pentru: lucrări de construcție nouă, și/sau modernizare, și/sau lărgire /și sau reparații a drumurilor naţionale/drumurilor expres/autostrăzilor/drumurilor judeţene și/sau poduri/podețe/viaducte sau lucrări similare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achiziției sau de un grad de complexitate superior. Ultimii 3 ani se raportează la data limită de depunere a ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat, indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul si data contractului invocat drept experiența similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contract, calitatea avută în acel contract, data si numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese-verbale de recepție, Documente constatatoare emise de autoritățile contractante/certificări de buna execuție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica, respectiv lucrările executate, perioada de realizare si valoarea acestora Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Nota 2: in situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a realizat lucrări în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru un antreprenor general, condiția este ca respectivele lucrări să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor conform prevederilor Instrucțiunii nr. 2/2017.

Nota 3: autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrărilor pentru confirmarea experienței similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.

Nota 4: in vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Nota 5: in cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind susținerea capacitații tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recepție, Documente constatatoare emise de autoritățile contractante/certificări de buna execuție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica, respectiv lucrările executate, perioada de realizare si valoarea acestora. Documentele menționate la pct. c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, cu respectarea cerințelor privind fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— partea II „Informații referitoare la operatorul economic”, secțiunea A „Informații privind operatorul economic” și B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”,

— partea III „Motive de excludere”. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplinească efectiv.

Nota 1: in cazul in care din informațiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează sa o/le îndeplinească efectiv, in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aibă capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract care urmează sa o/le îndeplinească efectiv. Autoritatea Contractanta va efectua plăți directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă pentru lucrările executate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractanții solicită acest lucru si își exprima opțiunea în acest sens la momentul semnării contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare Autoritatea Contractanta are obligația de a solicita, ulterior atribuirii contractului la încheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor încheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestațiilor, sa fie cuprinse in contractul de achiziție publica. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți nu este diminuată în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Nota: În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016 subcontractant este „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

„Pentru contractele de achiziție de servicii: prestarea de servicii de tipul specificat”, indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul si data contractului invocat drept experiența similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contract, calitatea avută în acel contract, data si numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese-verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Nota 2: în situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a realizat activități în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru un antreprenor general, condiția este ca respectivele activități să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor, conform prevederilor Instrucțiunii nr. 2/2017.

Nota 3: autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiența similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Nota 4: in vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016, cu modificările si completările ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare.

Nota 5: in cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, terțul susținător va completa DUAE.

Nota 6: In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese-verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/08/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/08/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea „Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016, precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea „Întrebări”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care, pe primul loc, se situează una sau mai multe oferte cu punctaj egal, va fi declarată câștigătoare, oferta care are prețul cel mai scăzut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Birou Achiziții Publice, Contracte
Adresă: Piața Petru Rareș nr. 1
Localitate: Bistrița
Cod poștal: 427290
Țară: România
E-mail: licitatii@cjbn.ro
Telefon: +40 263230741
Fax: +40 263214750

Adresă internet: http://www.portalbn.ro/cj/

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/06/2019