Lucrări - 276379-2019

14/06/2019    S113    - - Lucrări - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Suceava: Lucrări de drumuri

2019/S 113-276379

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava
18028861
Str. Poet Ion Grămadă nr. 1-3
Suceava
720026
România
Persoană de contact: Mihaela-Dalida Anchidin – director general, Liliana Victoria Tuchlei – șef Serviciu Achiziții Publice și Patrimoniu
Telefon: +40 230211012/106
E-mail: djdp.suceava@gmail.com
Fax: +40 230522323
Cod NUTS: RO215

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.djdpsuceava.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, județul Suceava”

Număr de referinţă: Nr. 18028861 / 2018 / a.8
II.1.2)Cod CPV principal
45233140
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca scop: execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, județul Suceava”.

Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:

— asfaltare drum pe o lungime de 21 476 ml,

— executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 7 152 ml,

— executarea de șanțuri pereate = 21 470 ml,

— rigole carosabile = 4 400 ml,

— amenajare drumuri laterale,

— poduri noi din beton armat = 2 buc.,

— reparații poduri din b.a. = 8 buc.,

— reparații podețe din b.a. = 2 buc.,

— execuție podețe dalate noi = 23 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 800 mm la drumuri laterale = 7 buc.,

— podețe tubulare PREMO cu D 600 mm la drumuri laterale = 90 buc.,

— podete dalate la drumuri laterale = 5 buc.,

— lucrări de siguranța circulației.

Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215
Locul principal de executare:

DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, județul Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, județul Suceava”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata lucrarii P2 = (g ofertat/g max X 10 puncte) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Programul National de Dezvoltare Locala, bugetul (de) local si alte fonduri legal constituite.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 027-059154
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava
Aleea Ion Grămadă nr. 1-3
Suceava
720026
România
Telefon: +40 230211012/105/106
E-mail: djdp.suceava@gmail.com
Fax: +40 230522323

Adresă internet: www.djdpsuceava.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019