Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 276586-2020

15/06/2020    S114

Polska-Miastko: Energia słoneczna

2020/S 114-276586

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 095-226420)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
Miejscowość: Miastko
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksander Szopa
E-mail: mtg@miastko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mtg.miastko.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

Numer referencyjny: 1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09330000 Energia słoneczna
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej i odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 1 494,10 kWp w powiecie bytowskim i człuchowskim na gruntach prywatnych, należących do mieszkańców gmin: Miastko, Lipnica, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie w powiecie bytowskim oraz gminy Koczała w powiecie człuchowskim. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych ww. instalacji, ich opomiarowanie oraz oznakowanie ww. instalacji zgodnie z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta dla Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych, symulację wydajności systemu, projekt wykonawczy pomp ciepła oraz zgłoszenie mikroinstalacji do ECP wraz ze wszystkimi załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 095-226420

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: