Bunuri - 277083-2019

14/06/2019    S113    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Cluj-Napoca: Lămpi de iluminat stradal

2019/S 113-277083

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Str. Moţilor nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Lucia Lupea
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public și modernizarea sistemului de iluminat în 2 clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED

Număr de referinţă: 26
II.1.2)Cod CPV principal
34928530
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare si montaj aparate de iluminat in cadrul proiectului „Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public si modernizarea sistemului de iluminat in 2 cladiri ale primariei, folosind tehnologia LED – etapa 3 – Parcul Simion Barnutiu”. Clarificarile se vor putea solicita pana cel mult cu 20 zile anterior datei limita de depunere oferte si se va raspunde la clarificari in a 10-a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 535 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45311200
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Municipiul Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare si montaj aparate de iluminat in cadrul proiectului „Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public si modernizarea sistemului de iluminat in 2 cladiri ale primariei, folosind tehnologia LED – etapa 3 – Parcul Simion Barnutiu”. Clarificarile se vor putea solicita pana cel mult cu 20 zile anterior datei limita de depunere oferte si se va raspunde la clarificari in a 10-a zi anterior datei limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Eficienta energetica. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Prog. de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul UE extinse, buget local.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 040-089605
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 302980/10.06.2019
Titlu:

Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public și modernizarea sistemului de iluminat în 2 clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Neon Lighting
Număr naţional de înregistrare: RO 6799161
Adresă: Str. Paris nr. 78 A
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113
Cod poștal: 400055
Țară: România
E-mail: vanzari@neonlighting.ro, acosma@neonlighting.ro
Telefon: +40 264450884
Fax: +40 264450887

Adresă internet: www.neonlighting.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 234 667.93 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 535 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019